Vizita de studiu reprezentanţilor Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI în cadrul Academiei de Poliţie din Szcytno, Polonia

În perioada 15-18 septembrie 2014 delegaţia Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI: dl Oleg Babin, prorector pentru personal şi educaţie, colonel de poliţie; dl Iurie Larii, director al departamentului cercetări ştiinţifice, conf. univ., doctor în drept; dna Victoria Jitari, şef centrului formare integrare europeană şi cooperare poliţienească internaţională, maior de poliţie au participat la vizita de studiu în cadrul Academiei de poliţie din Szcytno, Polonia.
Vizita a avut drept scop familiarizarea cu structura şi organizarea academiei, inclusiv cu sistemul de învăţămînt poliţienesc, precum şi cu sarcinile şi rezultatele activităţii instituţiei. Un alt obiectiv a fost compararea curriculei de învăţămînt poliţienesc şi legislaţia ţărilor UE în domeniul drepturilor omului, principiile folosirii forţei de către poliţie în timpul menţinerii ordinii publice, îmbunătăţirea capacităţii profesionale prin prisma procesului de instruire a poliţiştilor. Prin intermediul acestei vizite a fost posibilă analiza celor mai bune practici şi recomandări ale UE în domeniul respectării drepturilor omului în activitatea poliţiei. În cadrul vizitei a avut loc întrevederea cu conducerea Academiei dl. Comandant ( Rector) Piotr Bogdalski, colonel de poliţie, doctor în drept; dl Robert Cyescik, prorector, colonel de poliţie, dl Rzsyard Olsyewski, profesor, doctor habilitat, general. Dl Comandant (Rector) a menţionat despre aspiraţiile comune ale instituţiilor orientate spre o cooperare constructivă şi viabilă şi că eforturile de extindere în consolidarea relaţiilor de parteneriat se vor intensifica cu siguranţă. Academia de poliţie din Szcytno este deschisă şi interesată în continuare în aprofundarea şi eficientizarea colaborării în domeniul activităţii ştiinţifice şi de cercetare. Această colaborare se va realiză şi pe viitor prin schimb de experienţă, elaborări didactice în domeniul jurisprudenţei; schimb de manuale cu caracter didactic şi metodic; editarea manualelor în coautor, monografii, lucrări ştiinţifice, culegeri tematice, comentarii ştiinţifico-practice; schimb de studenţi şi profesori, masteranzi şi doctoranzi în cadrul unor stagii de pregătire privind procesul de studii şi asimilarea experienţei cadrelor care îşi desfăşoară activitatea în structurile de aplicare a legii; desfăşurarea de cercetări ştiinţifice pe tematici stabilite, dezbaterea de programe pe probleme actuale de interes comun; etc. La răndul sau, dl Bogdalski a subliniat, că pledează pentru învăţămînt superior, ce permite un proces de pregătire mai eficient şi profund, decît câţi-va ani de studii cu admiterea absolvenţilor din instituţiile civile. Această formă de instruire este practicată în multe state europene şi corespund, cît standardelor europene, atît şi procesului de la Bolognia.
Astfel, familiarizarea cu domeniul învăţămîntului din Sczytno facilitează preluarea celor mai bune practici ce vor corespunde în anumite limite procesului de instruire al Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI al Republicii Moldova. Academia de poliţie din Szcytno este interesată de a-şi împărtăşi experienţa şi pledează pentru o cooperare cît mai eficientă cu instituţia noastră. În urma negocierilor s-a decis semnarea unui acord de colaborare în domeniul instruirii şi ştiinţei în timpul apropiat. La rîndul său, partea polonă a salutat faptul că Academia „Ştefan cel Mare” al MAI al RM este unica instituţie responsabilă de instruirea poliţienească şi a altor subdiviziuni de drept, pledînd pentru statutul universitar şi pentru desfăşurarea studiilor în consonanţă cu procesul de la Bologna. Totodată, optează de a se familiariza cu metodele de instruire şi formare continuă, inclusiv schimb de experienţă cu partea moldavă.