Serviciul juridic este o unitate structurală în subordonare directă şi nemijlocită a Rectorului Academiei „Ştefan cel Mare” a Ministerului Afacerilor Interne. Activitatea Serviciului juridic este dirijată de şeful Serviciului juridic care organizează, coordonează, verifică şi răspunde de întreaga activitate a Serviciului.

Serviciul juridic îşi desfăşoară activitate în colaborare cu subdiviziunile structurale ale Academiei, ale Ministerului Afacerilor Interne şi cu organele teritoriale a acestuia.

În activitatea sa Serviciul juridic se călăuzeşte de legislaţia Republicii Moldova, tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte precum şi de actele departamentale ale Ministerului Afacerilor Interne.

Pentru optimizarea activităţii Serviciului juridic, respectarea legislaţiei în vigoare, presupune un obiectiv major de responsabilitate. Serviciul juridic care este parte integrantă a unei entităţi academice îşi depune propriul efort în pregătirea noilor generaţii de profesionişti care trebuie să facă faţă noilor cerinţe ale societăţii pe plan naţional şi internaţional.

Activitatea Serviciului juridic este axată, în principiu, pe următoarele domenii de activitate:

I. Elaborarea, avizarea, colaborarea în scopul promovării, examinarea proiectelor şi a actelor normative:

 1. studiază legislaţia şi informează conducerea Academiei cu privire la modificările legislative;
 2. acordă avizul de legalitate pentru actele şi acţiunile juridice departamentale emise de Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI;
 3. desfăşoară activități de documentare pentru fundamentarea proiectelor de acte normative inițiate de Academia „Ştefan cel Mare” a MAI;
 4. elaborează sau, după caz, colaborează la elaborarea proiectelor de acte normative din domeniul de activitate al Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI;
 5. analizează, formulează observații și/sau propune avizarea proiectelor de acte normative inițiate de alte autorități publice, cu care a fost sesizată Academia sau MAI;
 6. susține proiectele de acte normative din domeniul de activitate al Academiei, precum și propunerile și observațiile formulate, în raporturile cu alte autorități, organisme sau comisii, potrivit competențelor;
 7. asigură consultanță juridică și reprezentare pentru elaborarea și negocierea unor proiecte de documente de cooperare internațională cu caracter juridic care privesc domeniul de activitate a Academiei sau propune avizarea și contrasemnarea pentru legalitate a acestora;
 8. formulează propuneri și observații, motivate juridic, sau avizează sub aspectul legalității proiecte de acte normative care se emit la nivelul Academiei, proiecte ale documentelor de cooperare/colaborare propuse de Academie ori alte asemenea proiecte cu care aceasta a fost sesizată.

II. Reprezentarea și apărarea drepturilor, libertăţilor şi interesele legitime ale Academiei „Ştefan cel Mare” a Ministerului Afacerilor Interne:

 1. formulează și înaintează somaţii/notificări, cereri prealabile, acțiuni, depune referinţe și răspunsuri la referinţe, exercită căi de atac, propune reprezentanţilor conducerii Academiei renunțarea la acțiuni și căi de atac, exercită orice mijloace legale de apărare a drepturilor, libertăţile și intereselor legitime ale Academiei, la instanțele judecătorești și la alte organe de jurisdicție, în cauzele în care aceasta este parte sau participant;
 2. sesizează conducerea Academiei cu privire la deficiențele constatate ca urmare a soluționării litigiilor la instanțele judecătorești sau la alte organe de jurisdicție, pentru luarea măsurilor de înlăturare și asigurarea legalității și a ordinii de drept.

III. Asistenţă juridică în cadrul raporturile juridice cu alte categorii de subiecţi de drept:

 1. acordă asistență juridică, în problematici care privesc activitatea Academiei, conducerii acesteia;
 2. pregătește sau examinează, sub aspectul legalității, documentația care stă la baza deciziilor conducerii Academiei;
 3. avizează pentru legalitate proiecte de contracte, acorduri/înțelegeri sau alte categorii acte juridice care angajează răspunderea juridică a Academiei, proiecte de acte cu caracter individual care se emit sau se semnează de conducătorul entității, precum și alte acte care pot angaja răspunderea patrimonială a Academiei;
 4. avizează legalitatea încheierii, modificării, suspendării şi încetării contractului individual de muncă şi actele adiţionale la contractele individuale de muncă;
 5. participă, în cazuri justificate, în comisiile de evaluare constituite pentru atribuirea contractelor de achiziție publică sau a acordurilor-cadru;
 6. colaborează cu structura de specialitate la formularea de răspunsuri la petiţii repartizate spre soluţionare, în condiţiile legii;
 7. elaborează studii şi rapoarte cu privire la aplicarea actelor normative în vigoare, precum şi propuneri privind îmbunătăţirea stării de legalitate, pe care le înaintează Rectorului;
 8. propune măsuri pentru îmbunătățirea activității pe linie juridică.