1. administrarea personalului prin planificarea, coordonarea, organizarea, desfășurarea, monitorizarea și evaluarea implementării în Academie a procedurilor de personal privind:
 1. proiectarea și organizarea funcțiilor:
  • participă la elaborarea documentelor de dezvoltare strategică, în special privind stabilirea obiectivelor și acțiunilor referitoare la managementul resurselor umane;
  • participă la elaborarea Cartei universitare, a regulamentelor instituționale, inclusiv elaborează regulamentul de organizare și funcționare a Direcției;
  • participă la proiectarea structurii organizatorice a instituției și a subdiviziunilor structurale;
  • planifică/estimează necesarul de personal;
  • completează statul de personal în corespundere cu structura și efectivul-limită;
  • proiectează/reproiectează funcțiile din statul de organizare, coordonează elaborarea/actualizarea fișelor de post pentru diferite categorii de funcții și vizarea acestora;
 2. asigurarea necesarului de personal:
  • organizează și participă la desfășurarea/realizarea procedurilor cu privire la ocuparea funcțiilor;
  • organizează și coordonează procesul de integrare socioprofesională a noilor angajați, perioada de probă a funcționarilor debutanți;
 3. dezvoltarea profesională a personalului:
  • elaborează, în baza necesităților de instruire și conform ofertei departamentale, planul anual de pregătire profesională a funcționarilor publici cu statut special; organizează, coordonează și monitorizează implementarea acestuia;
  • participă la negocierea condițiilor de organizare și desfășurare a cursurilor/orelor de instruire;
  • participă la evaluarea rezultatelor instruirii și determină impactul activităților de instruire desfășurate;
 4. motivarea și menținerea personalului:
  • evaluează factorii de motivare a personalului;
  • coordonează și monitorizează implementarea procesului de evaluare anuală a performanțelor profesionale individuale ale funcționarilor publici cu statut special;
  • participă la examinarea contestațiilor în domeniul managementului resurselor umane depuse de angajați;
  • promovează și cultivă climatul psihologic pozitiv de muncă și o cultură organizațională bazată pe principii general umane, management participativ, orientare spre rezultate și relații de muncă armonioase;

  2. acordarea asistenței informaționale și metodologice în domeniu:
 1. acordă asistență informațională și metodologică în aplicarea procedurilor de personal și a prevederilor cadrului normativ în:
  • elaborarea regulamentelor de organizare și funcționare a subdiviziunilor structurale ale Academiei;
  • elaborarea/revizuirea și aprobarea fișelor de post pentru toate categoriile de funcții din cadrul Academiei;
  • organizarea și desfășurarea procedurii de ocupare a funcțiilor, a perioadei de probă a funcționarilor debutanți, a procesului de evaluare anuală a performanțelor profesionale individuale ale funcționarilor publici cu statut special;
  • identificarea și evaluarea necesităților de instruire a personalului, stabilirea factorilor motivaționali;
  • promovarea normelor de etică și deontologie profesională;
 2. examinează petițiile care abordează subiecte din domeniul de competență și formulează răspunsurile de rigoare;

  3. evidența datelor și documentelor cu privire la personalul instituției:
 1. ține evidența personalului: elaborează proiecte de acte administrative (ordine pe efectiv) cu privire la angajarea, modificarea/suspendarea/încetarea raporturilor de serviciu/contractelor individuale de muncă, la instruirea, evaluarea personalului și la alte proceduri de personal; perfectează și actualizează dosarele personale; completează formularele statistice privind personalul din Academie; ține evidența tuturor tipurilor de concedii oferite personalului; eliberează, la solicitarea angajaților, certificate/copii ale actelor cu privire la datele lor personale;
 2. creează și administrează baza de date computerizată privind funcțiile și personalul Academiei;
 3. efectuează controlul privind realizarea deciziilor conducerii cu privire la personal; formulează și prezintă conducerii Academiei propuneri pentru înlăturarea neajunsurilor depistate;
 4. acumulează, analizează și generalizează informația cu privire la personal; perfectează și prezintă conducerii Academiei rapoarte informative;
 5. pregătește și predă în arhivă materiale ce țin de activitatea Direcției.

  4. coordonarea domeniului de protecție socială și contribuirea la crearea și menținerea climatului moral favorabil în cadrul colectivului Academiei:
 1. coordonează și efectuează controlul asupra lucrului de protecție socială cu angajații și persoanele care studiază în Academie;
 2. ține evidența angajaților ce beneficiază de înlesniri conform prevederilor legale existente (Transnistria, Cernobîl, Afganistan, copii cu dizabilități, familie cu mulți copii, etc.);
 3. perfectează materialele privind asigurarea medicală obligatorie de stat a angajaților în caz de contractare a traumelor în timpul exercitării obligațiilor de serviciu;
 4. coordonează problematica ce vizează protecția socială a angajaților și veteranilor Academiei;
 5. perfectează și prezintă rapoarte/note informative conducerii și Senatului Academiei referitor la starea lucrului de protecție socială, înaintează propuneri privind concepțiile, formele, metodele de organizare a lucrului în domeniul de referință;
 6. efectuează controlul executării prevederilor legale și departamentale vizând lucrul pe segmentul de protecție socială.