METODOLOGIE
privind procedurile de recenzare a articolelor ştiinţifice publicate în Revista „Legea şi Viaţa” a Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI al Republicii Moldova

1. Prezenta Metodologie are ca obiect de reglementare procedura de recenzare a articolelor ştiinţifice publicate în revista „Legea şi Viaţa” din cadrul Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI al R. Moldova (în continuare Revistă).

2. Metodologia este elaborată în conformitate cu prevederile: Codului cu privire la ştiinţă şi inovare nr. 259-XV din 15 iulie 2004, cu modificările ulterioare; Codului educației nr.152 din 17.07.2014, cu modificările ulterioare; Hotărârii Guvernului cu privire la organizarea și funcționarea Agenţiei Naţionale de Asigurare a Calităţii în Educaţie şi Cercetare nr.201 din 28.02.2018; actele normative ale Agenţiei Naţionale de Asigurare a Calităţii în Educaţie şi Cercetare (în continuare – ANACEC); Regulamentul cu privire la evaluarea, clasificarea şi monitorizarea revistelor ştiinţifice, aprobat prin Decizia CC al ANACEC nr. 6 din 18.12.2018. 

3. Scopul Metodologiei este de a crea un cadru minim şi uniform de reguli în baza cărora urmează a se desfăşura procedura de recenzare a articolelor publicate în Revistă.

4. La recenzare se aplică procedura de peer-review (evaluarea de către doi referenţi independenţi a fiecărui articol) anonimă cu păstrarea materialelor recenziei timp de cel puțin 4 ani.

5. Recenzenţii sunt introduşi în Registrul experţilor al Revistei.

6. Recenzentul trebuie să aibă titlul ştiinţific de doctor sau de doctor habilitat, inclusiv titlul ştiinţifico-didactic de conferenţiar universitar sau profesor universitar, corespunzător domeniului în care este elaborat articolul supus recenzării.

7. Calitatea de membru al Colegiului de redacţie al revistei se asimilează cu cea de recenzent. În baza deciziei Consiliului ştiinţific al Revistei, în Registrul experţilor pot fi incluse şi alte persoane din cadrul instituţiei sau din afara acesteia, care îndeplinesc condiţiile prevăzute la punctul anterior.

8. În cazuri de excepţie, atunci când articolul este elaborat la o specialitate la care revista nu are experţi, Redactorul şef al revistei poate desemna ad-hoc în calitate de recenzent alţi specialişti din domeniu, cu condiţia că aceştia posedă titlurile ştiinţifico-didactice menţionate supra.

9. Procedura de recenzare se desfăşoară în baza principiului confidenţialităţii, astfel încât autorii să nu cunoască persoanele recenzente, iar recenzenţii să nu cunoască autorii articolelor pe care le recenzează.

10. Redactorul şef şi redactorul şef tehnic al Revistei poartă responsabilitate directă asupra respectării anonimatului recenzării articolului. În acest scop, Colegiul tehnic de redacţie va întocmi un registru de evidenţă a recenziilor, în care vor fi înregistrate informaţiile referitoare la autori şi recenzenţi.

11. Redactorul şef va repartiza în mod confidenţial articolele pentru recenzare. Redactorul şef are obligaţia faţă de recenzent de a nu divulga autorului informaţiile referitoare la persoana recenzentului, precum şi obligaţia faţă de autor de a nu divulga recenzentului numele acestuia sau alte date în baza cărora poate fi identificată persoana sa.

12. Articolul va fi oferit pentru recenzare fără indicarea numelui şi a prenumelui autorului, precum şi a instituţiei pe care o reprezintă.

13. În decurs de 10 zile de la prezentarea articolului, Redactorul şef va desemna doi recenzenţi anonimi. Informaţiile referitoare la recenzent şi autor vor fi înregistrate în registrul de evidenţă care va avea un caracter strict confidenţial.

14. Este obligatoriu ca unul dintre recenzenţi sa facă parte din Colegiul de redacţie al Revistei. Recenzenţii în mod imparţial şi independent vor supune evaluării articolul propus pentru publicare.

14. La evaluare recenzentul va ţine cont de următoarele criterii:

 • Actualitatea și originalitatea temei de cercetare;
  • Suportul metodologic al lucrării;
  • Suportul ştiinţific;
  • Relevanţa ştiinţifică a rezultatelor;
  • Redactarea şi conţinutul tehnic al lucrării;
  • Respectarea eticii şi a deontologiei ştiinţifice;
  • Corespunderea publicaţiei cu strategiile de cercetare ale instituţiei;
  • Contribuţia personală a autorului la dezvoltarea domeniului de cercetare;
  • Potenţialul de aprofundare/avansare a cunoaşterii în domeniul ales;
  • Posibilitate de utilizare a publicaţiei ca material didactic.

15. Recenziile vor fi întocmite în baza grilei de evaluare prevăzute în Anexa  nr. 1 a prezentei Metodologii Regulament.

16. Baremul minim de publicare a articolului este de 70 de puncte, fiind oferit de către fiecare dintre recenzent.   

17. În cazul în care punctajul este mai mic de 70 de puncte, autorul în termen de 30 de zile va lichida obiecţiile înaintate de către expert, urmând ca articolul să fie supus unei recenzări repetate.

18. Obiecţiile vor fi aduse la cunoştinţa autorului de către Redactorul şef al Revistei.