„Principiile procesului penal” şi „Activitatea specială de investigații și procesul penal: aspecte comune și delimitări”

Recent, în cadrul Academiei „Ștefan cel Mare”, au fost elaborate două lucrări  monografice semnate de autorii: Ostavciuc, Dinu. Principiile procesului penal. Monografie; coperta: Ruslan Condrat. – Chișinău: S. n., 2022 (Print-Caro). – 719 p. – ISBN 978-9975-135-64-1. şi Glavan, Boris. Activitatea specială de investigații și procesul penal: aspecte comune și delimitări. Studiu monografic; coperta: Ruslan Condrat. – Chișinău: S.n., 2022 (Print-Caro). – 475 p. – ISBN 978-9975-135-63-4.

În lucrarea „Principiile procesului penal”, la nivel monografic, sunt abordate aspectele teoretice și practice legate de principiile procesului penal. Acest studiu dezvoltă o serie de prevederi teoretice referitoare la caracteristicile generale ale principiilor procesului penal examinând conceptul, sistemul principiilor procesului penal, precum și conținutul acestora. Sunt studiate de asemenea prevederile legale generale implementate în procesul penal, precum și normele constituționale consacrate ca principii ale procesului penal. Autorul propune opțiuni pentru principalele prevederi care pretind a fi principiile procesului penal, făcând o generalizare a înțelegerii naturii dreptului procesual cu principiile procesului penal. Studiul mai include și întrebări legate de natura juridică și esența principiilor procesului penal. O atenție deosebită este acordată principiilor consacrate în Legea procesuală a Republicii Moldova cât și tratatelor internaționale ratificate de Republica Moldova (Legalitatea procesului penal; Egalitatea tuturor în fața legii și a autorităților; Prezumția nevinovăției; Respectarea drepturilor, libertăților și a demnității umane, etc.).

Studiul „Activitatea specială de investigații și procesul penal: aspecte comune și delimitări” cuprinde și analizează un șir de probleme actuale legate de natura juridică a activității speciale de investigații și a procesului penal, fiind stabilite aspectele comune și delimitările corespunzătoare dintre acestea. În același timp, o atenție considerabilă se acordă: evoluției istorice a raportului dintre activitatea operativă/specială de investigații și procesul penal; abordării aspectului de drept comparat ca sursă de inspirație pentru dezvoltarea legislației autohtone; analizei aspectelor juridice și practice ale activității speciale de investigații și procesului penal; conceptului procesului penal, urmăririi penale și limitei de debut a acestora ca și condiției de efectuare a măsurilor speciale de investigații; teoriei probei, mijloacelor de probă și procedeelor probatorii ca bază metodologică de utilizare a rezultatelor activității speciale de investigații în procesul probator; conceptului, esenței și conținutului măsurilor speciale de investigație ca mijloace principale de stabilire a împrejurărilor săvârșirii infracțiunii în procesul de depistare și cercetare a infracțiunilor în legătură cu procedurile preliminare în cauzele penale, precum și altor subiecte.

Monografiile sunt destinate studenților, masteranzilor, doctoranzilor, cercetătorilor, profesorilor facultăților de drept pentru studiul aprofundat al anumitor subiecte ale disciplinelor didactice „Bazele activității speciale de investigații”, „Dreptul procesual penal (Procedura penală)” și „Măsurile speciale de investigații în procesul penal”, precum și ca suport didactic suplimentar care asigură studiul disciplinelor înrudite sau legate de activitatea specială de investigații și procesul penal. Studiul poate fi de un real folos și pentru practicieni: ofițeri de investigații,  ofițeri de urmărire penală, procurori, judecători, avocați, precum și alți subiecți interesați de problematica analizată.