Masa rotundă „Protecţia valorilor istorico-culturale în contextul integrării europene”

             
Cu ocazia Zilei Mondiale a Monumentelor şi Siturilor istorice la data 18 aprilie curent în incinta Academiei a fost organizată şi desfăşurată Masa rotundă cu genericul „Protecţia valorilor istorico-culturale în contextul integrării europene” în colaborare cu Asociaţia pentru protecţia bunurilor culturale din RM şi Asociaţia absolvenţilor Academiei de poliţie din RM. Evenimentul a întrunit cercetători, studenţi, persoane notorii din republică şi interesate de cauza patrimoniului cultural.
Istoria culturii începe odată cu apariţia omului, cu primele unelte pe care şi le-a confecţionat pentru a supravieţui. Din antichitate şi pînă astăzi toate popoarele au creat opere de cultură şi de artă. Ele au circulat şi circulă pînă în prezent în lume, ducînd mesajul lor peste frontiere şi timp. Monumentele de cultură, arhitectură, arheologie, natură reprezintă valoarea inestimabilă a unei comunităţi umane, iar atitudinea faţă de ele este măsura gradului de civilizaţie a unui popor. Ocrotirea monumentelor culturii este o sarcină morală şi o obligaţie a unei societăţi, care se vrea aliniată celor civilizate. În contextul procesului de aderare la Uniunea Europeană Republica şi-a asumat obiectivele majore ale unei politici culturale europene în sensul îmbunătăţirii difuzării cunoştinţelor despre cultura şi istoria statelor europene, conservării şi protecţiei valorilor culturale de importanţă europeană, dezvoltării schimburilor culturale noncomerciale, precum şi al susţinerii creaţiei artistice şi literare. În Republica Moldova există peste 15 mii de monumente cultural-istorice şi sarcina societăţii, poliţiei, statului de-a asigura păstrarea acestora. În Republica Moldova monumentele de arhitectură sunt protejate prin „Legea privind ocrotirea monumentelor” din 22 iunie 1993, în care este stipulat: „Monumente sînt obiecte sau ansambluri de obiecte cu valoare istorică, artistică sau ştiinţifică, care reprezintă mărturii ale evoluţiei civilizaţiilor de pe teritoriul republicii, precum şi ale dezvoltării spirituale, politice, economice şi sociale”. O completare a legislaţiei de ocrotire a monumentelor a fost adusă de „Legea culturii” din 27 mai 1999 şi de „Convenţia privind protejarea patrimoniului mondial cultural şi natural”, ratificată în 2002 de către Republica Moldova. Aceste acte legislative au consituit suportul juridic privitor la aspectele ocrotirii, restaurării şi protecţiei monumentelor de valoare artistică şi istorică de pe teritoriul republicii Moldova. Dar, din păcate se înregistrează frecvent cazuri de încălcare a legislaţiei, această problemă devenind în ultimul deceniu un flagel, care afectează din ce în ce mai grav patrimoniul cultural naţional nu numai al statului nostru, dar şi a celor vecine. Toate monumentele, situate pe teritoriul republicii Moldova, fac parte din patrimoniul ei cultural şi natural, se află sub protecţia statului. Valorile culturii şi tradiţiei naţionale trebuie promovate în perspectiva integrării europene pentru constituirea a ceea ce se numeşte identitatea culturală europeană. Bunurile culturale prezintă pentru întreaga comunitate internaţională o importanţă deosebită, în acestea conservîndu-se un patrimoniu spiritual indispensabil civilizaţiei, ca rezultat al progreselor umanităţii de-a lungul întregii sale istorii.
De menţionat, că în incinta Academiei la data 21 septembrie 2007 a fost desfăşurată conferinţa ştiinţifico-practică naţională cu genericul „Protecţia juridică a valorilor culturale în Republica Moldova”, subiectele caria sunt regăsite un culegere de publicaţii.
Avînd în vedere situaţia actuală, modificările cadrului legislativ care au avut loc pînă în prezent, se constată necesitatea desfăşurării unei noi Conferinţe ştiinţifice ce ţine de protecţia bunurilor de valoare culturală. Totodată participanţii la masa rotundă consideră necesară instruirea mai profundă a angajaţilor poliţiei şi procuraturii la capitolul instrumentării cauzelor penale şi contravenţionale ce ţin de bunurile istorico-culturale