Masă rotundă „Protecţia juridică a dreptului de autor şi celor conexe”

La data de 11 mai 2016 în cadrul Academiei „Ştefan cel Mare” s-a desfăşurat masa rotundă cu genericul „Protecţia dreptului de autor şi a celor conexe” . La discuţii au participat cadrele didactice ale catedrelor , precum şi studenţii facultăţilor instituţiei. În cadrul discuţiilor a fost analizate unele reglementări în domeniul protecției dreptului de autor şi a celor conexe din legislaţia R. Moldova, legislaţiile altor state şi internaţionale.
Dreptul de autor şi drepturile conexe, protecţia acestor drepturi şi răspunderea pentru încălcarea lor se reglementează de Constituţia Republicii Moldova, tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte şi legea R. Moldova cu privire la dreptul de autor şi drepturile conexe. Astfel, participanţii au discutat despre atribuţiile Agenţiei de Stat pentru Proprietate Intelectuală în domeniul dreptului de autor şi a celor conexe, condiţiile de protecţie, dreptul de autor asupra operelor de serviciu, operelor colective, drepturile materiale şi morale ale autorilor.
Un alt aspect al discuțiilor s-a axat pe răspunderea penală, contravenţională şi civilă pentru încălcarea drepturilor de autor şi celor conexe în R. Moldova, atribuţiile poliţiei la constatarea şi documentarea contravenţiilor şi infracţiunilor din domeniu, modul de cooperare cu alte organe de stat în vederea documentării contravenţiilor şi infracţiunilor menţionate.
Unii participanţi au pus în discuţie şi problemele ce ţin de etica cercetării şi publicării manualelor şi monografiilor în domeniul învăţământului juridic. La acest subiect s-au referit la conţinutul unor manuale, suporturi de curs, dicţionare, parvenite în calitate de donaţii în Biblioteca „Tudor Roşca” a Academiei „Ştefan cel Mare”. Participanţii s-au referit la următoarele volume: Staraşciuc Ion, Cercetarea urmelor, Suport de curs, Chişinău,2015, – 56 p.; Troşcenco Octavian, Studiul particularităţilor individuale ale scrisului pentru stabilirea autenticităţii unor acte, a unor iscălituri, a caracterului unei persoane, Chişinău, 2015, – 84 p.; Octavian Troşcenco, Identificarea mijloacelor de transport după codul WIN, suport de curs, Chişinău, 2015, – 128 p.; Ciumac Anatolie, Examinarea documentelor: Note de curs, Chişinău, 2015, -80p.; Poddubnaia A., Troşcenco O., Volontir E., Crivorot A., Levodeanschi V., Dicţionar terminologic pentru poliţiştii de frontieră, Chişinău, 2015. – 280 p. Aceştia au atenţionat că în toate volumele menţionate lipsesc, în mare parte, trimiterile la sursele bibliografice, unele dintre suporturile menţionate sunt culese numai din surse identificate pe Internet, neindicându-se data deschiderii surselor (unele link-uri deja nu se mai deschid) etc. După analiza profundă a acestor surse bibliografice, în adresa autorilor vor fi expediate note prin care vor fi informaţi despre neregulile menţionate, iar Consiliul Facultăţii Drept se va expune în faţa Senatului Academiei „Ştefan cel Mare” referitor la oportunitatea folosirii în continuare a acestora în procesul de instruire.