Lansarea cărţii: Tradiţia militară în edificarea normelor de drept şi în formarea conştiinţei naţionale

La 24 iulie 2018, în preajma celei de a 27-a aniversare de la obţinerea independenţei de către Republica Moldova, în cadrul Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI a avut loc lansarea cărţii: „Tradiţia militară în edificarea normelor de drept şi în formarea conştiinţei naţionale”; autori: Simion Carp, doctor în drept, conferenţiar universitar, şi Ion Chirtoacă, master în drept.
La eveniment au participat reprezentanţi ai instituţiilor de învăţământ, conducători şi membri ai organizaţiilor nonguvernamentale, corpul profesoral-didactic şi studenţesc al Academiei „Ştefan cel Mare”. Este notabilă prezenţa distinşilor savanţi şi personalităţi notorii din ţară precum: Ion Varta, Director general al Serviciului de Stat de Arhivă al Republicii Moldova; Ion Coropceanu, consilierul primului ministru al Republicii Moldova; Preotul Octavian Moşin; Aurelia Corneţchi, director adjunct al Muzeului Naţional de Istorie a Moldovei; Ion Tentiuc, şef sector Arheologie şi Istorie Antică al Muzeului Naţional de Istorie a Moldovei ş.a.
Studiul realizat este structurat în 2 compartimente de bază ce conţin 15 subcapitole, care reflectă rolul tradiţiei militare în edificarea normelor de drept şi în promovarea valorilor naţionale, precum şi influenţa acesteia asupra formării conştiinţei naţionale. Astfel, lucrarea este o sinteză a unor fapte şi evenimente care au marcat evoluţia şi dezvoltarea neamului nostru din cele mai vechi timpuri până la etapa actuală. Utilizând metodele contemporane de cercetare, autorii oferă cititorului dovezi pertinente privitoare la faptul că tocmai tradiţia şi arta militară au avut un rol covârşitor în consolidarea identităţii noastre naţionale, iar instituţia militară a servit ca fundament în formarea tuturor celorlalte instituţii ale statelor româneşti. Acest aspect rezultă din întreaga dezvoltare politică şi culturală, stimulând necontenit ideea unităţii statale româneşti.
Totodată, lucrarea demonstrează cu lux de amănunte, îndeosebi străinilor, că nu am fost întotdeauna doar o ţară agrară şi un popor cu răbdare infinită, aşa cum eram consideraţi în perioada sovietică. Doar lupta necontenită, secole de-a rândul, a înaintaşilor noştri pentru vatra strămoşească şi credinţa pentru înaltele valori ne-au permis să supravieţuim. Mai mult ca atât, în unele momente cruciale ei au fost zidul de apărare a creştinătăţii pentru întreaga Europă.
Este menţionat profilul eroului naţional şi scos în evidenţă oameni iluştri care şi-au adus contribuţia la renaşterea naţională şi care au pledat pentru unitatea poporului nostru, dar şi factorii ce au condus la dezmembrarea societăţii, la ruinarea completă a tradiţiilor şi culturii naţionale, la stoparea tuturor etapelor de dezvoltare şi denigrare a celor mai importante elemente în existenţa unui popor, acestea fiind limba, cultura, tradiţia şi religia.
Scopul de bază al lucrării este valorificarea trecutului şi familiarizarea tinerei generaţii cu adevăratul nostru tezaur cultural, formarea conştiinţei civice şi juridice, educarea patriotismului şi demnităţii naţionale. Ea vine să acopere golul format în urma anulării concepţiei cu privire la educaţia militaro-patriotică şi excluderii din curricula şcolară a unor discipline, precum „Bazele statului şi dreptului”.
Conţinutul ei ne îndeamnă să examinăm cu luciditate realitatea, să avem o atitudine intransigentă în promovarea valorilor naţionale, să respectăm tradiţiile şi să le îmbogăţim, beneficiind de realizările progresului tehnico-ştiinţific, să contribuim în egală măsură la afirmarea noastră ca naţiune prin valorile supreme naţionale.
De asemenea, lucrarea este o modestă încercare de a aminti elitelor politice şi celor implicaţi nemijlocit în îmbunătăţirea cadrului legislativ şi în efectuarea reformelor că promovarea unor noi modele juridice trebuie să rezulte din tradiţia noastră ajustată la cerinţele vremii, astfel încât legea să respecte înainte de toate interesul naţional.
În calitate de suport metodic au servit lucrările editate în România, Europa, CSI, SUA, Canada, Japonia în diverse perioade, semnate atât de autori celebri, savanţi consacraţi, cât şi de tineri cercetători în istorie, politologie, filosofie, arheologie, religie, istoria artei militare, istoria justiţiei, istoria statului şi dreptului, filozofia dreptului, teoria generală a dreptului, retorica juridică, pedagogie, pedagogia militară, psihologia militară, pedagogia juridică, sociologie, diplomaţie etc. Au fost investigate fonduri de arhivă din ţară şi de peste hotare, ceea ce a permis să fie prezentate cititorului o informaţie veridică în baza unor materiale inedite. Lucrarea este rezultatul unui număr mare de manifestări (conferinţe ştiinţifice, proiecte naţionale etc.) menite să ofere o imagine amplă şi clară asupra subiectelor abordate. Totodată, în perioada investigaţiilor s-au făcut reconstituiri ale unor evenimente militare, parcurgând un itinerar istoric în spaţiul românesc.
Prin prisma acestui studiu valoros,autorii transmit contemporanilor şi tinerei generaţii următorul mesaj cu o profundă tentă patriotică:„…să fim mândri de istoria noastră, să ne identificăm cu înaintaşii noştri şi să nu acceptăm ideologii străine spiritului nostru naţional”.
În final,participanţii la evenimentul lansării, pe lângă aprecierile pe care le-au făcut pe marginea multiplelor aspecte calitative ale lucrării, au recomandat studierea acesteia de către publicul larg în vederea cunoaşterii profunde şi promovării continue a valorilor şi tradiţiilor noastre milenare, inclusiv a numelui şi faptelor Marelui Domnitor al Moldovei Ştefan cel Mare şi Sfânt.