Șef al Serviciului juridic

DATE PERSONALE

Numele, Prenumele: Vladimir VASILIȚA
Data nașterii: 16.01.1985
Locul nașterii: Dubăsarii Vechi, r. Criuleni
Naționalitate: Republica Moldova
Telefon: 079603102
e-mail: vladimir.vasilita@mai.gov.md

EDUCAȚIE ȘI FORMARE:

2007 – 2008Master în drept, specializareadrept economic. Academia „Ștefan cel Mare” a Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova
2003 – 2007Licenţiat în drept. Academia „Ștefan cel Mare” a Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova

ACTIVITATEA PROFESIONALĂ:

06/04/2020 – Prezentşef al Serviciu juridic al Academiei „Ştefan cel Mare” a Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova.
01/09/2020 – prezent
asistent universitar al Catedrei „Drept privat” a Facultăţii drept, administraţie, ordine şi securitate publică (în continuare – FDAOSP) a Academiei „Ştefan cel Mare” a Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova, activitate prin cumul.
01.09.2019 – 05/04/2020
asistent universitar al Catedrei „Drept privat” a FDAOSP a Academiei „Ştefan cel Mare” a Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova, activitatea de bază.
03.03.2016 – 01.09.2019
lector universitar al Catedrei „Drept privat” a FDAOSP a Academia „Ștefan cel Mare” a Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova
18.12.2015 – 03.03.2016
lector universitar alCatedrei „Știinţe poliţienești și socio-umane” a FDAOSP a Academiei „Ştefan cel Mare” a Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova
11.03.2013 – 18.12.2015
lector universitar al Catedrei „Știinţe juridice” a FDAOSP a Academiei „Ştefan cel Mare” a Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova
22.12.2011 – 11.03.2013
lector al Catedrei „Drept civil” a FDAOSP a Academiei „Ştefan cel Mare” a Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova
18.04.2008 – 22.12.2011
lector asistent al Catedrei „Drept civil” a FDAOSP a Academiei „Ştefan cel Mare” a Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova
08.07.2007 – 18.04.2008
ofiţer de urmărire penală al Secţiei urmărire penală al Comisariatului de poliţie al Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova

GRAD SPECIAL
comisar principal

STAREA CIVILA
Căsătorit

LIMBI VORBITE
Româna – maternă
Rusa – nivel de comunicare
Engleza – nivel de comunicare

Reglementări normative specificeserviciului juridic:

Funcții și atribuții

Serviciul juridic este o unitate structurală în subordonare directă şi nemijlocită a Rectorului Academiei „Ştefan cel Mare” a Ministerului Afacerilor Interne.

Serviciul juridic îşi desfăşoară activitate în colaborare cu subdiviziunile structurale ale Academiei, ale Ministerului Afacerilor Interne şi cu organele teritoriale a acestuia.

Pentru optimizarea activităţii Serviciului juridic, respectarea legislaţiei în vigoare, presupune un obiectiv major de responsabilitate.

Pentru realizarea misiunii sale, Serviciul juridic exercită următoarele atribuții de bază:

Activitatea Serviciului juridic este axată, în principiu, pe următoarele domenii de activitate:

 1. Elaborarea, avizarea, colaborarea în scopul promovării, examinarea proiectelor şi a actelor normative:
 • studiază legislaţia şi informează conducerea Academiei cu privire la modificările legislative;
 • acordă avizul de legalitate pentru actele şi acţiunile juridice departamentale emise de Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI;
 • desfăşoară activități de documentare pentru fundamentarea proiectelor de acte normative inițiate de Academia „Ştefan cel Mare” a MAI;
 • elaborează sau, după caz, colaborează la elaborarea proiectelor de acte normative din domeniul de activitate al Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI;
 • analizează, formulează observații și/sau propune avizarea proiectelor de acte normative inițiate de alte autorități publice, cu care a fost sesizată Academia sau MAI;
 • susține proiectele de acte normative din domeniul de activitate al Academiei, precum și propunerile și observațiile formulate, în raporturile cu alte autorități, organisme sau comisii, potrivit competențelor;
 • asigură consultanță juridică și reprezentare pentru elaborarea și negocierea unor proiecte de documente de cooperare internațională cu caracter juridic care privesc domeniul de activitate a Academiei sau propune avizarea și contrasemnarea pentru legalitate a acestora;
 • formulează propuneri și observații, motivate juridic, sau avizează sub aspectul legalității proiecte de acte normative care se emit la nivelul Academiei, proiecte ale documentelor de cooperare/colaborare propuse de Academie ori alte asemenea proiecte cu care aceasta a fost sesizată.
 1. Reprezentarea și apărarea drepturilor, libertăţilor şi interesele legitime ale Academiei „Ştefan cel Mare” a Ministerului Afacerilor Interne:
 • formulează și înaintează somaţii/notificări, cereri prealabile, acțiuni, depune referinţe și răspunsuri la referinţe, exercită căi de atac, propune reprezentanţilor conducerii Academiei renunțarea la acțiuni și căi de atac, exercită orice mijloace legale de apărare a drepturilor, libertăţile și intereselor legitime ale Academiei, la instanțele judecătorești și la alte organe de jurisdicție, în cauzele în care aceasta este parte sau participant;
 • sesizează conducerea Academiei cu privire la deficiențele constatate ca urmare a soluționării litigiilor la instanțele judecătorești sau la alte organe de jurisdicție, pentru luarea măsurilor de înlăturare și asigurarea legalității și a ordinii de drept.
 1. Asistenţă juridică în cadrul raporturile juridice cu alte categorii de subiecţi de drept:
 • acordă asistență juridică, în problematici care privesc activitatea Academiei, conducerii acesteia;
 • pregătește sau examinează, sub aspectul legalității, documentația care stă la baza deciziilor conducerii Academiei;
 • avizează pentru legalitate proiecte de contracte, acorduri/înțelegeri sau alte categorii acte juridice care angajează răspunderea juridică a Academiei, proiecte de acte cu caracter individual care se emit sau se semnează de conducătorul entității, precum și alte acte care pot angaja răspunderea patrimonială a Academiei;
 • avizează legalitatea încheierii, modificării, suspendării şi încetării contractului individual de muncă şi actele adiţionale la contractele individuale de muncă;
 • participă, în cazuri justificate, în comisiile de evaluare constituite pentru atribuirea contractelor de achiziție publică sau a acordurilor-cadru;
 • colaborează cu structura de specialitate la formularea de răspunsuri la petiţii repartizate spre soluţionare, în condiţiile legii;
 • elaborează studii şi rapoarte cu privire la aplicarea actelor normative în vigoare, precum şi propuneri privind îmbunătăţirea stării de legalitate, pe care le înaintează Rectorului;
 • propune măsuri pentru îmbunătățirea activității pe linie juridică.

Responsabilități

 • realizarea cu profesionalism, imparțialitate și în conformitate cu legea atribuțiile și abținerea de la orice faptă care ar prejudicia imaginea, prestigiul sau interesele Academiei;
 • respectarea normelor de conduită profesională;
 • consacrarea activității profesionale îndeplinirii cu competență, integritate și corectitudine a atribuțiilor, adoptarea unei atitudini maxim constructive și unui comportament colegial;
 • respectarea programului de muncă și utilizarea integrală și eficientă a timpului de muncă pentru îndeplinirea sarcinilor de serviciu;
 • perfecționarea continuă a abilităților profesionale;
 • menținerea ordinii și disciplinei la locul de muncă, purtarea unei ținute decente și manifestarea unui comportament corect în relațiile de serviciu.

Componența și date de contact

Nr. d/oNumele, PrenumeleFuncțiaContactee-mail
     
1.Vladimir VasilițaŞef al Serviciului079603102 vladimir.vasilita@mai.gov.md
     
2.Ana RusuOfițer principal (aflată în concediu de îngrijirea copilului) 067313167ana.rusu@mai.gov.md
     
3.Maria DerenevOfițer principal067313167maria.derenev@mai.gov.md
     
4.Josan IrinaJurist067313167irina.josan@mai.gov.md