Materialele destinate publicării se transmit de către autori numai pe suport electronic, prin adresa de e-mail legea.si.viatza@gmail.com cu completarea obligatorie a declarației autorului (clic aici)

Odată cu înaintarea oricărui material autorul/autorii trebuie să indice următoarele date:

prenumele (complet) şi numele;

afilierea instituţională şi denumirea funcţiei deţinute;

adresa poştală pentru expedierea revistei „Legea și Viața” în care urmează să fie publicat articolul trimis redacţiei;

adresa de mesagerie electronică şi un număr de telefon (mobil sau fix);

foto autorului/autorilor în format jpg. sau tiff.

este obligatorie indicarea CZU pentru fiecare articol.

Materialele trimise trebuie însoțite de un rezumat (în limbile română și engleză), cuprinzând 1.000-1.500 de caractere şi de cel puţin cinci cuvinte-cheie (în limbile română și engleză). Rezumatul trebuie să cuprindă identificarea subiectului tratat, obiectivele urmărite de autor, rezultatele cercetării şi implicaţiile teoretice şi practice ale studiului.

Conținutul articolului ştiinţific va include în mod obligatoriu următoarele elemente structurale: rezumatul, cuvintele-cheie, introducere, metode şi materiale aplicate, rezultate obţinute şi discuţii, concluzii, referinţe bibliografice.

Pentru materialele care urmează să fie publicate la rubricile: „Recomandări editoriale”, „Practică judecătorească rezumată şi comentată” și „Interviuri” nu sunt necesare rezumatul, cuvintele-cheie şi bibliografia.

Mod de redactare:

format A4;

margini: sus – 2 cm; jos – 2 cm; stânga – 2,5 cm; dreapta – 2 cm;

hârtie interlinie – 1,15;

font Times New Roman;

titlul – corp 14, numele autorului şi afilierea – corp 12, textul – corp 12.

tabelele: se încadrează în text, se numerotează în dreapta sus, iar titlul se scrie în stânga sus;

figurile: vor fi încadrate în text şi vor fi numerotate;

ilustrațiile vor fi în format jpg. sau tiff. cu următoarele caracteristici: 300 dpi și minim 1 MB;

formulele şi ecuaţiile: inserate în text vor fi numerotate în dreapta paginii;

referinţele la sursele bibliografice: se indică în paranteze pătrate, inserate în text, de exemplu [8]. Dacă sunt citate anumite părţi ale sursei, după indicele bibliografic se indică şi pagina, de exemplu [8, p. 231].

La sfârşitul articolelor se ataşează bibliografia utilizată la notele din paranteze pătrate, potrivit următoarelor modele, după caz: [se trec doar referinţele la lucrări/articole de specialitate, ordonate alfabetic, apoi cronologic]:

[Model lucrare]

Stătescu C. Drept civil. Persoana fizică. Persoana juridică. Drepturile reale, Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică, 2020. 234 p.

Семенов В.В. Философия: итог тысячелетий. Философская психология. Москва: Эврика, 2000. 64 с.

[Model lucrare cu mai mult de trei autori]

Stan N. ş.a. Tratat de criminalistică. Bucureşti: Ed. Timpul, 2004. 282 p.

[Model contribuţie într-o lucrare]

Kuglay I. „Procedura de cameră preliminară. Soluţiile”. În: M. Udroiu (coord.), Codul de procedură penală. Comentariu pe articole, ediţia a 2-a, Bucureşti: Ed. C.H. Beck, 2004, p. 1422-1423.

[Model articol]

Adăscăliţei M. Tăierea ilegală a vegetaţiei forestiere. În: Revista de drept, nr. 9, 2018, p. 17-22.

[Model articol în lucrări științifice]

Rurac M. Insolvabilitatea fictivă. În: Culegere de lucrări științifice a Universităţii de Stat din Moldova, 2001, vol. 9, p. 95-99.

[Model articol în materialele simpozioanelor]

Babuc V. ș.a. Cercetări şi realizări în tehnica criminalistică. În: Realizări, programe, perspective. Tezele conf. jubiliare internaţionale. Chişinău: Universitatea Tehnică a Moldovei, 1995, p. 152-157.

[Alte surse]

Codul cu privire la știință și inovare al Republicii Moldova. Nr. 259-XV din 15 iulie 2004. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 30.07.2004, nr.125-129 (1479-1483).

[Model websites]

Mihai R. Relaţiile de muncă în contextul prevenirii riscului de îmbolnăvire cu coronavirus (COVID-19), disponibil pe www.juridice.ro, accesat la 13 martie 2020.

Articolele propuse spre publicare vor fi supuse unui proces de evaluare de tip peer-review, efectuată de către doi referenţi independenţi.

Evaluarea are în vedere, îndeosebi, valoarea ştiinţifică a materialelor propuse spre publicare, aspectele de noutate doctrinară, documentarea şi informarea bibliografică a autorilor, interesul publicistic al articolelor, respectarea cerinţelor tehnice de redactare şi stilul publicistic al autorilor.

Articolele acceptate de redacţie intră în procesul de tehno-redactare şi tipărire cu o lună înaintea publicării.

Redacţia recomandă autorilor ca dimensiunile materialelor transmise spre publicare să se încadreze în limitele a 20.000-40.000 de semne (fără spațiu).

Manuscrisele nepublicate nu se restituie.

Privitor la materialele care se publică, redacţia îşi rezervă următoarele drepturi:

să le redacteze în conformitate cu regulile de stil proprii revistei „Legea și Viața”;

să le publice și în ediția electronică a revistei;

Redacţia revistei „Legea și Viața” nu-şi asumă nicio răspundere pentru nerespectarea reglementărilor înscrise în legislaţia privind drepturile de autor. În caz de plagiat – parţial sau integral – întreaga răspundere, atât juridică (penală, contravenţională, civilă), cât şi deontologică, revine în exclusivitate autorului. De asemenea, opinia autorilor nu exprimă opinia redacției în abordarea subiectelor de referință.

Precizăm că regulile de stil proprii revistei „Legea și Viața” care trebuie avute în vedere la redactarea materialelor trimise redacţiei de către autori, precum şi procesul de evaluare a acestora sunt disponibile în pagina web: www.academy.police.md