Formarea continuă în cadrul Direcţiei dezvoltare profesională

Formarea continuă are misiunea de a promova cultura învățării pe tot parcursul vieții prin asigurarea cadrului pentru dezvoltarea personală și profesională a adulților, conform necesităților și aspirațiilor acestora, prin actualizarea sau obținerea de noi cunoștințe și competențe necesare integrării active în societate. Programele de formare profesionala continuă sunt elaborate pe baza standardelor ocupaționale și a competențelor specifice în concordanță cu necesitățile de instruire ale MAI.

În acest context, pe parcursul lunii octombrie Direcția dezvoltare profesională, conform Planului de studii aprobat prin Ordinul MAI nr. 364 din 27.07.2022, a organizat și desfășurat 6 cursuri de perfecţionare/ specializare/recalificare, în cadrul cărora au fost instruiți 124 funcționari publici cu statut special.

Procesul de instruire a fost asigurat de către cadrele didactice ale instituției și formatori din cadrul aparatului central al MAI, autorităților administrative și instituțiilor din subordinea MAI, care posedă o vastă experiență în domeniu și profesionalism înalt. Totodată, în scopul îndeplinirii obiectivelor de formare profesională orientate spre dezvoltarea și valorificarea abilităților practice necesare exercitării atribuțiilor de serviciu, în procesul instruirii au fost antrenaţi reprezentanți din cadrul ONG-urilor și altor instituții de drept.