1. Constituţia Republicii Moldova din 29 iulie 1994;
 2. Codul educaţiei al Republicii Moldova nr. 152 din 17.07.2014;
 3. Codul Muncii al Republicii Moldova nr. 154-XV din 28.03.2003;
 4. Carta universitară a Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI, aprobată la şedinţa Senatului Academiei, proces-verbal nr. 5 din 29.01.2019, anexă la ordinul MAI nr. 93 din 22.02.2019;
 5. Manualul calităţii;
 6. Hotărîrea Guvernului nr. 482 din 28.06.2017 cu privire la aprobarea Nomenclatorului domeniilor de formare profesională şi al specialităţilor în învăţământul superior;
 7. Cadrul Naţional al Calificărilor în învăţământul superior;
 8. Cadrul de referinţă al curriculumului universitar;
 9. Clasificatorul ocupaţiilor din Republica Moldova, aprobat prin ordinul Ministrului muncii, protecţiei sociale şi familiei nr.22 din 03 martie 2014;
 10. Ordinul MECC nr. 1625 din 12.12.2019 cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare a studiilor superioare de licenţă (ciclul I) şi integrate;
 11. Ordinul Ministerului Educaţiei nr.150 din 21 martie 2017 cu privire la aprobarea modificării la Ordinul 1248 din 31 decembrie 2015 „cu privire la aprobarea Instrucţiunii cu privire la personalizarea automatizată, eliberarea şi păstrarea actelor de studii din învăţămîntul superior”;
 12. Ordinul Ministrului Educaţiei nr. 304 din 22.04.2016 cu privire la aprobarea Regulamentului – cadru cu privire la normarea activităţii ştiinţifico-didactice în învăţământul superior;
 13. Hotărârea nr. 4 a Senatului Academiei „Ştefan cel Mare” din 07 iulie 2016 cu privire la normarea activităţii ştiinţifico-didactice în Academia „Ştefan cel Mare” a MAI cu modificările ulterioare din 04 aprilie 2024;
 14. Ordinul Ministerului Educaţiei nr.738 din 05 august 2016, cu privire la participarea studenţilor în asigurarea calităţii;
 15. Ordinul Ministrului Educaţiei, Culturii şui Cercetării nr. 720 din 10.02 2020, cu privire la aprobarea Planului-cadru pentru studii superioare de licenţă (ciclul I), de master (ciclul II) şi integrate
 16. Ordinul Ministerului Educaţiei nr.203 din 19 martie 2014, cu privire la aprobarea Regulamentului-cadru privind stagiile de practică în învăţămîntul superior;
 17. Ordinul Ministerului Educaţiei nr.969 din 10 septembrie 2014, cu privire la aprobarea şi punerea în aplicare a Regulamentului-cadru cu privire la organizarea şi funcţionarea structurilor de autoguvernanţă studenţescă;
 18. Ordinul Ministerului Educaţiei nr.970 din 10 septembrie 2014, cu privire la aprobarea şi punerea în aplicare a Ghid metodologic de creare şi funcţionare a Centrului universitar de ghidare şi consiliere în carieră;
 19. Ordinul Ministerului Educaţiei nr.881 din 18 decembrie 2009, cu privire la evaluarea activităţii de învăţare a studenţilor.
 20. Manualul calităţii redacţia a II a revăzut şi completat la data de 19 mai 2020;
 21. Metodologia privind modul de organizare a procesului de studii în anul de studii 2020-2021 în contextul epidemiologic de COVID-19;
 22. Strategia privind asigurarea calității în cadrul Academiei, pentru anii 2023-2028;
 23. Politica de asigurare a calităţii în Academia “Ştefan cel Mare” a MAI;
 24. Regulament privind asigurarea calităţii în activitatea didactică şi de cercetare ştiinţifică;
 25. Regulament cu privire la modul şi condiţiile de numerotare a grupelor academice din cadrul facultăţii;
 26. Regulament de organizare şi funcţionare a Comisiei pentru evaluare şi managementul calităţii (Comisie permanentă a Senatului Academiei) şi a Comisiei de asigurare a calităţii în Academie;
 27. Regulamentul cu privire la procedura de conferire a titlului și de eliberare a actelor de studii în Academia „Ștefan cel Mare” a MAI;
 28. Regulamentul cu privire la organizarea procesului de recunoaștere si echivalare a actelor de studii obținute in străinătate pentru admitere;
 29. Metodologia de recunoaștere a actelor și perioadelor de studii pentru continuarea studiilor;
 30. Metodologia cu privire la recunoașterea și echivalarea titlurilor stintifico-didactice;
 31. Regulament privind iniţierea, aprobarea, monitorizarea, evaluarea calităţii studiilor, programelor de studii şi desfăşurării controlului (auditului) intern în Academie;
 32. Regulament privind evaluarea periodică a cadrelor didactice;
 33. Regulament cu privire la organizarea şi desfăşurarea învăţământului superior la distanţă/on-line, utilizarea platformei e-learning şi a mijloacelor informatice în cadrul Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI;
 34. Regulament cu privire la organizarea și funcționarea Serviciului de orientare profesională și ghidare în carieră a Direcției studii și management a calității al Academiei „Ștefan cel Mare” a MAI al Republicii Moldova;
 35. Regulament privind organizarea şi desfăşurarea stagiilor de practică;
 36. Regulamentul de organizare şi funcţionare a Direcţiei studii şi management al calităţii;
 37. Regulament сu privire la organizarea și desfășurarea în cadrul Academiei,,Ștefan cel Mare” а MAI а соnсursului profesorul аnului.
 38. GHID METODIC PENTRU ELABORAREA, PERFECTAREA ŞI SUSŢINEREA TEZELOR DE AN/ LICENŢĂ/ MASTER.
 39. Regulament atiplagiat.
 40. Calendarul evaluărilor externe
 41. Procedura operațională asistarea la ore.

Raport de activitate pentru anul universitar 2019-2020.

Raport de activitate pentru anul universitar 2020-2021.

Raport de activitate pentru anul universitar 2021-2022

Raport anual de activitate al Academiei 2022 – 2023