Conferinţa ştiinţifico-practică internaţională cu genericul „Pregătirea profesională a cadrelor pentru subdiviziunile Ministerului Afacerilor Interne şi alte organe de drept” (în regim de videoconferinţă)

La data de 04.12.2020 în cadrul Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI, a avut loc conferinţa ştiinţifico-practică internatională cu genericul: „Pregătirea profesională a cadrelor pentru subdiviziunile Ministerului Afacerilor interne şi alte organe de drept” (în regim de videoconferinţă).
Evenimentul a reunit reprezentanți ai mediului academic, experți și practicieni din cadrul subdiviziunilor MAI și ale altor organe de drept din Republica Moldova și de peste hotare.
Activitatea a fost deschisă cu un cuvânt de salut din partea domnilor Dinu OSTAVCIUC, dr., rector al Academiei ,,Ştefan cel Mare”, Iurie ODAGIU, dr. conf. univ., prim-prorector pentru studii şi management al calităţii şi Iurie LARII, dr. conf. univ., prorector pentru ştiinţă.
În calitate de obiective principale ale conferinţei au fost evidenţiate:
– elucidarea aspectelor istorice şi teoretico-juridice cu privire la activitatea poliţiei şi a altor organe de drept;
– abordarea reglementărilor juridico-penale şi a problemelor criminologice cu privire la combaterea şi prevenirea criminalităţii;
– prezentarea suportului normativ şi ştiinţific al activităţii speciale de investigaţii;
– nuanţarea problemelor actuale privind aplicarea reglementărilor de drept poliţienesc, drept contravenţional şi procedură contravenţională;
– analiza practicilor ce ţin de aplicarea normelor de drept civil şi de drept procesual-civil în activitatea poliţiei şi a altor organe de drept;
– redarea problemelor actuale ale psihologiei şi pedagogiei în sistemul de pregătire a cadrelor pentru subdiviziunile MAI şi alte organe de drept;
– punerea în evidenţă a aspectelor referitoare la pregătirea tactică specială și profesională a angajaților poliției și ai altor subdiviziuni specializate din cadrul diferitor structuri de forță;
– formularea concluziilor, propunerilor şi recomandărilor cu privire la eficientizarea procesului de pregătire profesională a cadrelor pentru subdiviziunile MAI şi alte organe de drept.
În finalul conferinţei au fost relevate un şir de concluzii şi recomandări în vederea perfecţionării procesului de instruire a cadrelor pentru subdiviziunile MAI şi alte organe de drept reieşind din noile cerinţe şi realităţi sociale.