Conferinţa ştiinţifico-practică internaţională

La 26 iunie 2018 Academia „Ştefan cel Mare” a MAI a organizat Conferinţa ştiinţifico-practică internaţională cu genericul: Criminalitatea transfrontalieră şi transnaţională: tendinţe şi forme actuale de manifestare, probleme de prevenire şi combatere.
Lucrările forului ştiinţific au demarat cu un cuvânt de salut din partea Secretarului general de stat al MAI, dl Simion Carp, doctor în drept, conferenţiar universitar, care a evidenţiat importanţa şi actualitatea abordării fenomenului criminalităţii transfrontaliere şi transnaţionale, atenţionând asupra pericolului sporit pe care acesta îl reprezintă, precum şi asupra rolului cadrelor ştiinţifico-didactice în studierea complexă a respectivului fenomen, dar şi a practicienilor din cadrul structurilor abilitate ale Ministerului de interne în prevenirea şi combaterea eficientă a diverselor forme de manifestare ce fac parte din acest gen de criminalitate.
De asemenea, rezultatele investigaţiilor ştiinţifico-practice au fost expuse de către reprezentanţi ai instituţiilor superioare de învățământ din ţară şi de peste hotare, conducători şi specialişti ai subdiviziunilor MAI şi ai altor organe de drept, precum şi de corpul ştiinţifico-didactic al Academiei „Ştefan cel Mare”.
În cadrul lucrărilor conferinţei s-a constatat că, drept urmare a proceselor social-economice, politice şi demografice, criminalitatea manifestă la etapa actuală o continuă expansiune atât la nivel naţional, cât şi la nivel mondial. Pe lângă aceasta, se mai atestă agravarea esenţială a stării criminogene, apariţia şi diversificarea noilor fenomene infracţionale, determinate în mod esenţial de ignorarea sistemului de valori general-umane apărate de lege. Societatea noastră se confruntă cu toată amploarea spectrului infracţional de dimensiune transfrontalieră şi transnaţională, în care se înscrie: traficul de fiinţe umane, migraţiunea ilegală, contrabanda cu bunuri patrimoniale, valori culturale, droguri, armament, ţigări etc. În acelaşi timp, naşterea şi amplificarea acestor fenomene criminale este cauzată de deschiderea tot mai pronunţată a societăţii şi de procesul tot mai accelerat de globalizare.
O condiţie importantă a succesului în contracararea criminalităţii transfrontaliere/ transnaţionale şi îmbunătăţirii stării de fapt existente depinde, în egală măsură, de cunoaşterea profundă şi multilaterală a fenomenului respectiv. Relevarea corectă a factorilor care generează noile forme şi manifestări ale acestui fenomen oferă posibilitatea unor previziuni ştiinţifice şi, drept urmare, modelarea şi realizarea activităţilor oportune de prevenire şi combatere a flagelului respectiv.
În final, participanţii la conferinţă au sesizat că evenimentul la care au luat parte le-a oferit un schimb constructiv de idei, cunoştinţe şi experienţe în domeniul evaluării eforturilor întreprinse de organele de drept ale diferitor state în vederea prevenirii şi combaterii diferitor forme de manifestare ale criminalităţii, îndeosebi a celei organizate. Totodată, aceştia au constatat că astfel de reuniuni cu caracter ştiinţifico-practic oferă posibilitatea studierii comparative şi implementării standardelor şi planurilor de acţiune din diferite ţări în domeniul contracarării eficiente a infracţionalităţii cu caracter transfrontalier şi transnaţional.