A V I Z

Prin prezentul aducem la cunoştinţa Dvs. că la data de 25 martie 2021, în incinta Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI va avea loc Conferinţa ştiinţifică a studenţilor-doctoranzi cu genericul „Prevenirea şi combaterea criminalităţii – probleme, soluţii şi perspective”, ediţia a III-a.
În acest context, Academia „Ştefan cel Mare” a MAI invită studenţii-doctoranzi ai instituţiilor superioare de învăţământ din Republica Moldova, să participe la lucrările conferinţei care va fi găzduită de către Şcoala doctorală „Ştiinţe penale şi drept public” . Participarea este liberă, fără perceperea de taxe.
Acest eveniment va oferi participanţilor ocazia de a reflecta şi discuta un spectru larg de idei în vederea abordării teoretico-practice a fenomenului criminalităţii în Republica Moldova prin prisma analizei concepţiilor şi viziunilor existente în literatura de specialitate; elucidarea celor mai bune practici ale ţărilor membre ale Uniunii Europene în domeniul prevenirii şi combaterii criminalităţii; identificarea lacunelor din legislaţia naţională care împiedică prevenirea şi combaterea eficientă a criminalităţii etc.
De rând cu celelalte activităţi cu caracter ştiinţific, participarea la lucrările Conferinţei va oferi posibilitate doctoranzilor de a obţine numărul necesar de credite transferabile pentru îndeplinirea programului de cercetare ştiinţifică a Planului de studii. Ţinem să menţionăm că eforturile Şcolii doctorale sunt orientate spre acordarea unui sprijin în acest sens, fapt pentru care mizăm pe seriozitatea şi receptivitatea doctoranzilor de a da curs acestei invitaţii.
Totodată, pentru o bună organizare şi desfăşurare a lucrărilor conferinţei, solicităm ca fiecare dintre participanţi să confirme preventiv, dar nu mai târziu de 08 februarie 2021 participarea la acest forum printr-un e-mail la adresa: vik.job21@gmail.com (dl Moţpan Victor, specialist principal al Şcolii doctorale), cu indicarea datelor de contact şi a titlului comunicatului ştiinţific şi până la 01 martie 2021 – conţinutul propriu-zis al acestuia în corespundere cu exigenţele stipulate în anexa de mai jos.
Lucrările conferinţei se vor desfăşura în limba română. Forma de desfăşurare a conferinţei va fi comunicată pe parcurs, luând în consideraţie evoluţia epidemiei cu COVID-19.
 
 
Standardele comunicatelor ştiinţifice
necesare pentru publicare în culegerile conferinţelor
organizate de către Şcoala doctorală
 
Pentru publicarea comunicatelor ştiinţifice în materialele conferinţelor ştiinţifice şi a altor manifestări cu caracter ştiinţific organizate de către Şcoala doctorală „Ştiinţe penale şi drept public” , materialele prezentate trebuie să întrunească următoarele condiţii tehnice şi de conţinut:
1. Comunicatul ştiinţific va include următoarele elemente obligatorii: titlu (în limba română şi limba engleză); numele şi prenumele autorului/rilor; conţinutul propriu-zis al comunicatului; referinţe bibliografice.
2. Titlurile comunicatelor ştiinţifice şi referinţele bibliografice trebuie să fie clare, corecte şi complete. Autorii urmează să fie identificaţi după nume şi prenume şi, respectiv, calitatea de doctorand. Este obligatoriu ca comunicatul ştiinţific să fie contrasemnat de către conducătorul de doctorat drept mărturie că acesta corespunde exigenţelor prescrise.
3. Comunicatele vor fi prezentate în corespundere cu următoarele exigenţe tehnice: volum de la 5 la 7 pagini; text tipărit la intervalul 1,5; character Times New Roman; mărimea caracterelor 14. Materialul se prezintă pe suport electronic împreună cu un exemplar imprimat (cu contrast bun) pentru redactare, semnat de autor şi de către conducătorul de doctorat;
4. Referinţele la sursele bibliografice se indică în paranteze pătrate, inserate în text, de exemplu [8]. Dacă sunt citate anumite părţi ale sursei, după indicele bibliografic se indică şi pagina, de exemplu [8, p. 231];
5. Figurile, fotografiile şi tabelele se plasează nemijlocit în text şi vor fi de o calitate înaltă. Sub figură sau fotografie se indică numărul de ordine şi legenda respectivă. Tabelele se numerotează şi trebuie să fie însoţite de titlu.
 
În bibliografie se include lucrările utilizate în articol, cu respectarea următoarelor cerinţe:
CĂRŢI:
Palii A. Drept penal al afacerilor. Chişinău: Ed. Epigraf, 1999. 176 p.
Bulai C., Bulai N. Drept penal. Partea generală. Bucureşti: Ed. Juridică, 1996. 407 p.
mai mult de trei autori:
Stan N. ş. a. Tratat de criminalistică. Bucureşti: Ed. Timpul, 2004. 282 p.
ACTE LEGISLATIVE ŞI NORMATIVE:
Codul cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova. Nr. 259-XV din 15 iulie 2004. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 30.07.2004, nr.125-129 (1479-1483).
AUTOREFERATE, TEZE:
Boşcănean M., Răspunderea penală pentru poluarea apei. Autoref. tezei de doctor. Chişinău, 2018. 21 p.
Boşcănean M., Răspunderea penală pentru poluarea apei. Teză de doctor în drept. Chişinău, 2018. 176 p.
CONTRIBUŢII:
în reviste:
Boşcăneanu M., Evoluţia şi afirmarea normelor de incriminare penală a faptelor de poluare a apei la nivel naţional. În: Legea şi viaţa, 2017, nr. 11 (311), p. 34-38.
în materialele conferinţelor ştiinţifice şi simpozioanelor:
Boşcăneanu M., Infracţiunea de poluarea apei. În: Realizări, programe, perspective. Tezele conf. jubiliare internaţionale. Chişinău: Universitatea Tehnică a Moldovei, 2017, p. 152-157.
EXEMPLE DE REFERINŢE LA DOCUMENTE ELECTRONICE:
Hârnău S., Ohrimenko S., Cernei G., Tehnologiile informaţionale şi problemele globale ale dezvoltării societăţii. Chişinău, 2008. http://www.ase.md./Inside/PersonalPagesRomCom.phtml (vizitat 10.02.2009).
Dumitrescu D., Evaluarea în biblioteci. În: UniBIB. 2007. http://www.bcub.ro/articoledr.htm (vizitat 15.03.2008).
 
Lista referinţelor trebuie să se încadreze în limite rezonabile.
Nu se accept referinţe la lucrările care nu au ieşit încă de sub tipar.
Articolele prezentate fără respectarea cerinţelor sus-menţionate vor fi respinse.