1. Constituţia Republicii Moldova din 29 iulie 1994;
 2. Codul educaţiei al Republicii Moldova nr. 152 din 17.07.2014;
 3. Codul Muncii al Republicii Moldova nr. 154-XV din 28.03.2003;
 4. Carta universitară a Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI, aprobată la şedinţa Senatului Academiei, proces-verbal nr. 5 din 29.01.2019, anexă la ordinul MAI nr. 93 din 22.02.2019;
 5. Manualul calităţii;
 6. Hotărîrea Guvernului nr. 482 din 28.06.2017 cu privire la aprobarea Nomenclatorului domeniilor de formare profesională şi al specialităţilor în învăţământul superior;
 7. Cadrul Naţional al Calificărilor în învăţământul superior;
 8. Cadrul de referinţă al curriculumului universitar;
 9. Clasificatorul ocupaţiilor din Republica Moldova, aprobat prin ordinul Ministrului muncii, protecţiei sociale şi familiei nr.22 din 03 martie 2014;
 10. Ordinul MECC nr. 1625 din 12.12.2019 cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare a studiilor superioare de licenţă (ciclul I) şi integrate;
 11. Ordinul Ministerului Educaţiei nr.150 din 21 martie 2017 cu privire la aprobarea modificării la Ordinul 1248 din 31 decembrie 2015 „cu privire la aprobarea Instrucţiunii cu privire la personalizarea automatizată, eliberarea şi păstrarea actelor de studii din învăţămîntul superior”;
 12. Ordinul Ministrului Educaţiei nr. 304 din 22.04.2016 cu privire la aprobarea Regulamentului – cadru cu privire la normarea activităţii ştiinţifico-didactice în învăţământul superior;
 13. Ordinul Ministerului Educaţiei nr.738 din 05 august 2016, cu privire la participarea studenţilor în asigurarea calităţii;
 14. Ordinul Ministrului Educaţiei, Culturii şui Cercetării nr. 720 din 10.02 2020, cu privire la aprobarea Planului-cadru pentru studii superioare de licenţă (ciclul I), de master (ciclul II) şi integrate
 15. Ordinul Ministerului Educaţiei nr.203 din 19 martie 2014, cu privire la aprobarea Regulamentului-cadru privind stagiile de practică în învăţămîntul superior;
 16. Ordinul Ministerului Educaţiei nr.969 din 10 septembrie 2014, cu privire la aprobarea şi punerea în aplicare a Regulamentului-cadru cu privire la organizarea şi funcţionarea structurilor de autoguvernanţă studenţescă;
 17. Ordinul Ministerului Educaţiei nr.970 din 10 septembrie 2014, cu privire la aprobarea şi punerea în aplicare a Ghid metodologic de creare şi funcţionare a Centrului universitar de ghidare şi consiliere în carieră;
 18. Ordinul Ministerului Educaţiei nr.881 din 18 decembrie 2009, cu privire la evaluarea activităţii de învăţare a studenţilor.

Raport de activitate pentru anul universitar 2019-2020.

Raport de activitate pentru anul universitar 2020-2021.

Raport de activitate pentru anul universitar 2021-2022