Obiective şi competenţe:
• organizarea şi desfăşurarea cursurilor de formare profesională continuă (specializare, perfecţionare şi recalificare ) pentru funcționarul public cu statut special din cadrul autorităților administrative și instituțiilor din subordinea Ministerului Afacerilor Interne;
• formarea profesională continuă a funcționarului public cu statut special din cadrul MAI contribuie la realizarea următoarelor obiective:
– asigurarea realizării misiunilor şi obiectivelor subdiviziunilor MAI;
– dezvoltarea nivelului de profesionalism al angajaţilor MAI;
– actualizarea cunoștințelor și perfecționarea pregătirii profesionale în domeniul de activitate;
– dezvoltarea abilităților de aplicarea tehnologiilor avansate, metodelor și procedeelor moderne necesare pentru îndeplinirea atribuţiilor de serviciu;
– sporirea nivelului de conştientizare de către angajaţii MAI a necesităţii dezvoltării pregătirii profesionale, respectării normelor de conduită, evitării conflictului de interese şi eradicării fenomenului de corupţie;
– promovarea învățării pe tot parcursul vieții.
• organizarea şi desfăşurarea cursurilor/programelor de pregătire profesională care stau la baza managementului carierei personalului MAI, dezvoltarea competențelor manageriale;
• asigurarea procesului de formare managerială, pe nivelurile profesionale ierarhice de conducere: Nivelul I – managementul de bază; Nivelul II – managementul superior, în vederea asigurării abilităţilor necesare exercitării eficiente a actului managerial.