O parte a virtuţii constă în învăţătură, alta în exerciţiu; trebuie de o parte să înveţi, pe de alta să întăreşti prin practică ce ai învăţat.

Seneca

Facultatea Drept,ordine publică şi securitate civilă și-a justificat existența  prin interesul de a forma și dezvolta o nouă conștiință juridică corespunzătoare ideii adaptării populației la relațiile sociale aflate în plină dezvoltare. Istoria Facultății e strîns legată de istoria Academiei și fiind veriga de bază a instituției trece prin prima etapă, cea de întemeiere, cuprinzînd toate evenimentele ce ţin de perioada de elaborate a actelor normative, selecţionarea funcţionarilor și a personalului didactic. În scopul desfăşurării procesului de instruire, la prima etapă sunt formate primele catedre: Pregătire militară, fizică şi de luptă; Drept public; Limbi moderne; Discipline social-politice; Administrare şi asigurare informativ-tehnică. Ulterior numărul catedrelor ajunge pînă la douăsprezece.

În anul 1991 s-a desfăşurat primul concurs de admitere la Academia Națională de Poliţie. Drept urmare, au fost înmatriculaţi primii cursanţi: 222 de persoane la învățămînt cu frecvență, 114 persoane la învățămînt fără frecvenţă, 20 de persoane au fost selectate pentru a-şi face studiile la Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” din Bucureşti.

În anul 1995 a absolvit prima promoție – 170 de ofițeri de poliție, care au completat locurile vacante din diverse subdiviziuni ale MAI. 12 dintre ei, imediat după absolvire, au fost încadrați în activitatea didactică și științifică a Academiei și astăzi reprezintă echipa de manageri calificați, care stau la cîrma subdiviziunilor instituției.

După o serie de schimbări, în anul 1997 se înregistrează o extindere a procesului de instruire și este creată Facultatea nr. 4, care pregătea juriști în bază de contract (contra plată). Tot în această perioadă începe instruirea cadrelor didactico-științifice prin învățămîntul postuniversitar. În anul 1998 la Academie au fost înmînate primele 13 diplome de master în drept tinerelor cadre didactice, care activau în cadrul catedrelor de profil ale instituției. În anul 2002, în urma reorganizării instituției este înregistrată oficial Facultatea drept, ca verigă de bază a Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI în frunte cu primul decan – Andrei Guștiuc.

 Modernizarea permanentă a sistemului de instruire în Academia „Ştefan cel Mare” a fost mereu un imperativ, care îşi are sorgintea în mai multe acte și procese, printre care: aderarea la 20 mai 2005 a Republicii Moldova la Procesul de la Bologna; acreditarea instituţională a Academiei, respectiv a Facultăţii Drept în anul 2005; introducerea Sistemului European de Credite Transferabile; evaluarea externă din partea ARACIS (Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior ) în anul  2014, în rezultatul căreia Academia „Ştefan cel Mare” a MAI a fost acreditată în domeniul organizării programelor de studii superioare de licenţă (ciclul I) Drept; acreditarea internaţională a programelor de studii la ciclul II Drept de către Agenţia EKKA (Estonia) în 2015.

În anii ce urmează Facultatea, inițial denumită Facultatea Drept, este redenumită în Facultatea Științe polițienești, apoi în urma reformării e divizată in Facultatea Drept și Facultatea Securitate civilă și ordine publică. În anul  2019, prin ordinul MAI nr. 651 a fost aprobată structura nouă a instituției și cele două facultăți au fost reorganizate în Facultatea Drept, ordine publică și securitate civilă.

În cadrul Facultății activează cadre didactice,  cadre auxiliare,  personalităţi consacrate cu o conduită ireproșabilă și de bună credință, care asumându-şi responsabilitatea de a activa pe tărâmul educațional, contri­buie în mod substanţial la formarea specialiștilor de înaltă calificare în domeniul dreptului.

În lista celor care au stat la cîrma Facultății în calitate de decani se numără A. Guștiuc, Gh. Gladchii, V. Nour, R. Cojocaru, V. Ursu, V. Chirița, A. Pareniuc. B. Glavan, C. Osadcii.

Activitatea Facultății este întreținută de cadre auxiliare cu o bogată experiență în domeniu: L. Furtună, T. Reniță, Sv. Zubic, A. Larii, R. Gluhu,   C. Osipov, C. Castraveț, C. Drăgan. Actulmente decan al Facultății este dl. Veaceslav Ursu, doctor in drept, conferențiar universitar, comisar-șef, prodecani ai Facultății – Vitalie Ionașcu, doctor în drept, conferențiar universitar, comisar principal si Angela Secrieru, comisar-șef.

Rodul muncii de 30 de ani al instituției este încununat de 25 de promoții de studenți ai Facultății (învățămînt cu frecvență), 24 promoții  (învățămînt cu frecvență redusă), 10 promoții (taxa, cu frecvență), 12 promoții (taxa, cu frecvență redusă). În total au absolvit aproximativ 10.000 de persoane, care au completat rîndurile specialiștilor MAI, a corpului profesoral-didactic al Academiei și altor entități publice de Stat.

Astăzi Facultatea Drept, securitate civilă și ordine publică constituie o subdiviziune  universitară cu bogată tradiție, cu un colectiv de cadre didactice, științifico-didactice profesioniste și studenți uniți prin același scop – reformarea domeniului juridic, consolidarea dreptății, democrației și asigurarea supremației Legii.