O parte a virtuţii constă în învăţătură, alta în exerciţiu;
trebuie de o parte să înveţi, pe de alta să întăreşti prin practică ce ai învăţat.

Seneca

Facultatea drept, administraţie, ordine şi securitate publică și-a justificat existența prin interesul de a forma și dezvolta o nouă conștiință juridică corespunzătoare ideii adaptării populației la relațiile sociale aflate în plină dezvoltare. Istoria Facultății e strâns legată de istoria Academiei și fiind veriga de bază a instituției trece prin prima etapă, cea de întemeiere, cuprinzând toate evenimentele ce ţin de perioada de elaborare a actelor normative, selecţionarea funcţionarilor și a personalului didactic. În scopul desfăşurării procesului de instruire, la prima etapă sunt formate primele catedre: Pregătire militară, fizică şi de luptă; Drept public; Limbi moderne; Discipline social-politice; Administrare şi asigurare informativ-tehnică. Ulterior, numărul catedrelor ajunge până la douăsprezece.

În anul 1991 s-a desfăşurat primul concurs de admitere la Academia Națională de Poliţie. Drept urmare, au fost înmatriculaţi primii cursanţi: 222 de persoane la învățământ cu frecvență, 114 persoane la învățământ fără frecvenţă, 20 de persoane au fost selectate pentru a-şi face studiile la Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” din Bucureşti.

În anul 1995 a absolvit prima promoție – 170 de ofițeri de poliție, care au completat locurile vacante din diverse subdiviziuni ale MAI. 12 dintre ei, imediat după absolvire, au fost încadrați în activitatea didactică și științifică a Academiei și astăzi reprezintă echipa de manageri calificați, care stau la cârma subdiviziunilor instituției.

După o serie de schimbări, în anul 1997 se înregistrează o extindere a procesului de instruire și este creată Facultatea nr. 4, care pregătea juriști în bază de contract (contra plată). Tot în această perioadă începe instruirea cadrelor didactico-științifice prin învățământul postuniversitar. În anul 1998 la Academie au fost înmânate primele 13 diplome de master în drept tinerelor cadre didactice, care activau în cadrul catedrelor de profil ale instituției. În anul 2002, în urma reorganizării instituției este înregistrată oficial Facultatea drept, ca verigă de bază a Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI în frunte cu primul decan – Andrei Guștiuc.

Modernizarea permanentă a sistemului de instruire în Academia „Ştefan cel Mare” a fost mereu un imperativ, care îşi are sorgintea în mai multe acte și procese, printre care: aderarea la 20 mai 2005 a Republicii Moldova la Procesul de la Bologna; acreditarea instituţională a Academiei, respectiv a Facultăţii Drept în anul 2005; introducerea Sistemului European de Credite Transferabile; evaluarea externă din partea ARACIS (Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior ) în anul 2014, în rezultatul căreia Academia „Ştefan cel Mare” a MAI a fost acreditată în domeniul organizării programelor de studii superioare de licenţă (ciclul I) Drept; acreditarea internaţională a programelor de studii la ciclul II, 042 Drept, de către Agenţia EKKA (Estonia) în 2015; evaluarea externă din partea ARACIS (Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior ) în anul 2022, în rezultatul căreia Academia „Ştefan cel Mare” a MAI a fost acreditată în domeniul organizării programelor de studii superioare de licenţă (ciclul I) 042 Drept și studii suparioare de master (ciclul II) 042 Drept.

În anii ce urmează Facultatea, inițial denumită Facultatea Drept, este redenumită în Facultatea Științe polițienești, apoi în urma reformării e divizată în Facultatea Drept și Facultatea Securitate civilă și ordine publică. În anul 2019, prin ordinul MAI nr. 651 a fost aprobată structura nouă a instituției și cele două facultăți au fost reorganizate în Facultatea Drept, ordine publică și securitate civilă.

Apoi, potrivit ordinului MAI nr. 127 din 30.03.2022 a fost reorganizată în Facultatea drept, administraţie, ordine şi securitate publică.

În cadrul Facultății activează cadre didactice, științifico-didactice, auxiliare, personalităţi consacrate cu o conduită ireproșabilă și de bună credință, care asumându-şi responsabilitatea de a activa pe tărâmul educațional, contribuie în mod substanţial la formarea specialiștilor de înaltă calificare în domeniul dreptului.

În lista celor care au stat la cârma Facultății în calitate de decani se numără A. Guștiuc, Gh. Gladchii, V. Nour, R. Cojocaru, V. Chirița, A. Pareniuc., B. Glavan, C. Osadcii, V. Ursu.

Activitatea Facultății este întreținută de cadre auxiliare cu o bogată experiență în domeniu: Zubic-Diaconu Svetlana, Castraveţ Cristina, Stropşa Teodora, Buciuşcan Ludmila, Rusnac Viorica, Negoiţă Alexandru, Elena Lașcov, Furtuna Larisa. Actualmente decan al Facultății este Vitalie Ionaşcu, doctor în drept, conferențiar universitar, comisar-principal, prodecani ai Facultății – Valentin Chirița, doctor în drept, conferențiar universitar, comisar-șef și Andrei Nastas, doctor în drept, conferențiar universitar, inspector principal.

Astăzi Facultatea drept, administraţie, ordine şi securitate publică constituie o subdiviziune universitară cu o bogată tradiție, cu un colectiv de cadre didactice, științifico-didactice profesioniste și studenți uniți prin același scop – reformarea domeniului juridic, consolidarea dreptății, democrației și asigurarea supremației Legii.