Facultatea drept, administraţie, ordine şi securitate publică este o subdiviziune didactico-ştiinţifică şi administrativă a Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI, care funcţionează în baza prevederilor legislaţiei în vigoare, Statutului, regulamentelor, instrucţiunilor, ordinelor şi deciziilor emise de Ministerul Educaţiei și Cercetării şi Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova.

Facultatea reprezintă unitatea funcţională de bază, care structurează şi conduce procesul de învăţământ. Facultatea organizează, potrivit legii, învăţământ superior structurat pe două cicluri: ciclul I – studii superioare de licenţă (nivelul 6 ISCED); ciclul II – studii superioare de master (nivelul 7 ISCED).

Scopul Facultății constă în organizarea şi desfăşurarea procesului instructiv-educativ, realizarea activităţilor metodice, educaţionale şi de cercetare ştiinţifică pentru unul sau mai multe domenii/specialităţi.

Facultatea are, în raport cu statutul şi competenţele sale, drept misiune principală, formarea de specialişti cu pregătire superioară, pentru structurile Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova şi alţi beneficiari. În îndeplinirea misiunii ce-i revine, Facultatea realizează următoarele obiective:

 • formarea specialiştilor de înaltă calificare competitivi pe piaţa naţională şi internaţională a muncii prin învăţământ superior (licenţă, master);
 • coordonarea activităţilor didactice şi de cercetare ale catedrelor şi altor subdiviziuni şi implementarea rezultatelor lor;
 • formarea specialiştilor prin învăţământ cu frecvență, cu frecvenţă redusă, învăţământ la distanţă;
 • sporirea eficacităţii managementului şi sistemului de învăţământ al MAI;
 • perfecţionarea mecanismului de selectare a candidaţilor la studii în instituţiile de învăţământ ale MAI;
 • pregătirea specialiştilor cu diferite niveluri de studii, conform necesităţii ministerului de resort;
 • asigurarea unei temeinice pregătiri de specialitate, formarea capacităţilor şi competenţelor profesionale necesare absolvenţilor pentru desfăşurarea activităţilor specifice funcţiilor pe care le vor ocupa după finalizarea studiilor;
 • asigurarea pregătirii juridice, tehnico-ştiinţifice şi militare absolvenţilor la nivelul standardelor specifice învăţământului superior;
 • asigurarea unui nivel calitativ înalt studiilor, în concordanţă cu necesităţile practicii, noua organizare social-economică şi juridică, cuceririle ştiinţei şi tehnicii contemporane;
 • cunoaşterea şi adaptarea practicilor comunitar-europene în domeniile pentru care Facultatea este abilitată;
 • generalizarea şi difuzarea experienţei avansate, implementarea investigaţiilor ştiinţifice atât în procesul de studii, cât şi în practica organelor afacerilor interne;
 • crearea unui climat favorabil între secţiile şi catedrele Facultăţii în plan intelectual, cultural şi moral;
 • formarea şi dezvoltarea personalităţii membrilor Facultăţii în spiritul unei înalte educaţii culturale, ştiinţifice, patriotice, morale şi civice, corespunzătoare statutului de funcţionar public;
 • afirmarea constantă şi progresivă a Facultăţii ca un focar al învăţământului, educaţiei şi conştiinţei civice, al cooperării şi colaborării internaţionale.