1. Constituţia Republicii Moldova din 29 iulie 1994;

2. Codul educaţiei al Republicii Moldova nr. 152 din 17.07.2014;

3. Codul Muncii al Republicii Moldova nr. 154-XV din 28.03.2003;

4. Carta universitară a Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI, aprobată la şedinţa Senatului Academiei, proces-verbal nr. 5 din 29.01.2019, anexă la ordinul MAI nr. 93 din 22.02.2019;

5. Manualul calităţii;

6. Hotărîrea Guvernului nr. 482 din 28.06.2017 cu privire la aprobarea Nomenclatorului domeniilor de formare profesională şi al specialităţilor în învăţământul superior;

7. Cadrul Naţional al Calificărilor în învăţământul superior;

8. Cadrul de referinţă al curriculumului universitar;

9. Clasificatorul ocupaţiilor din Republica Moldova, aprobat prin ordinul Ministrului muncii, protecţiei sociale şi familiei nr.22 din 03 martie 2014;

10. Ordinul MECC nr. 1625 din 12.12.2019 cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare a studiilor superioare de licenţă (ciclul I) şi integrate;

11. Ordinul Ministrului Educaţiei, Culturii şui Cercetării nr. 720 din 10.02 2020, cu privire la aprobarea Planului-cadru pentru studii superioare de licenţă (ciclul I), de master (ciclul II) şi integrate; 

12. Ordinul Ministerului Educaţiei nr.969 din 10 septembrie 2014, cu privire la aprobarea şi punerea în aplicare a Regulamentului-cadru cu privire la organizarea şi funcţionarea structurilor de autoguvernanţă studenţescă; 

13. Ordinul Ministerului Educaţiei nr.881 din 18 decembrie 2009, cu privire la evaluarea activităţii de învăţare a studenţilor.