LEGEA EUROPEANĂ A DREPTURILOR OMULUI PENTRU UNIVERSITĂŢILE DIN UCRAINA ŞI MOLDOVA (HRLAW) (număr de referinţă: 573861-EPP-1-2016-1-EE-EPPKA2-CBHE-JP)
Scopul proiectului este de a spori capacitatea Ucrainei și a Republicii Moldova pentru a face față provocărilor ce ţin de abordarea politicilor privind drepturile omului în conformitate cu standardele UE și cele internaționale, prin măsuri de consolidare a capacității și instituționale.
Obiectivele:
– Elaborarea şi implementarea unui program de master orientat pe studiu de caz în domeniul drepturilor omului pentru studenții universităților din Moldova și Ucraina;
– Elaborarea şi implementarea unui program pentru studiile doctorale orientat pe studiu de caz în domeniul drepturilor omului destinat doctoranzilor universităților din Moldova și Ucraina;
– Instituirea Ombusmandului pentru Studenţi (OSO) şi introducerea Codului de Integritate Academică;
– Furnizarea unui mecanism de măsuri intensive de consolidare a capacităţilor pentru cadrele academice de Drept ale unuversităţilor din Moldova şi Ucraina.
Perioada de derulare a proiectului: 15-10-2016 – 31-05-2020
Instituţia aplicantă / Coordonator de proiect:
– Tallinn University of Technology (TUT), Estonia http://www.ttu.ee/en/
Parteneri din UE:
– University of Huddersfield, UK
– Inercia Digital SL, ES
– Kungliga Tekniska Hoegskolan, SE
– University College Cork – National University of Ireland, Cork, IR
Parteneri din Moldova:
– Universitatea de Stat din Moldova http://usm.md
– Academia „Ştefan cel Mare” a Ministerului Afacerilor Interne http://academy.police.md
– Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi http://usarb.md
– Ministerul Educaţiei,Culturii şi Cercetării http://mecc.gov.md
– Asociaţia Obştească CentruL Republican pentru copii şi tineret GUTTA-CLUB
Parteneri din Ucraina:
– Universitatea Nationala a Dreptului “Yaroslav Mudryi”;
– Universitatea Naţională Aerospaţială – Institutul Aviatic din Kharkiv “N. Zukovskiy”;
– Ministerul educaţiei şi Știinţei al Ucrainei;
– Universitatea Știinţifică şi Tehnică Internaţională “Yu Bugay”, instituţie privată de învăţământ;
– ONG “Asociaţia studenţilor ucrainieni”;
– Organizaţia ucraineană non-guvernamentală de mediu “MAMA-86″;
– Universitatea Naţională din Khmelnitsky.
 
 
Echipa de proiect HRLAW – Academia „Ştefan cel Mare” a MAI
1.Iurie LARII Prorector pentru ştiinţă, dr. în drept
2.Valentin CHIRITA Prorector pentru studii şi management al calităţii, dr. în drept
3.Ştefan BELECCIU Profesor universitar, Catedra „Drept poliţienesc”, dr. în drept
4.Radion COJOCARU Director al Departamentului ştiinţă, dezvoltare proiecte şi cooperare, dr. în drept
5.Victoria JITARI Şef Secţia relaţii interuniversitare şi cooperare poliţienească internaţională
6.Oleg RUSU Şef Catedra „Ştiinţe penale”, dr. în drept
7.Constantin RUSNAC Profesor universitar, Catedra „Procedură penală şi criminalistică”.
8.Albert ANTOCI lector universitar, Catedra „Drept poliţienesc”, dr. în drept
9.Vitalie IONAŞCU lector universitar, Catedra „Drept poliţienesc”, dr. în drept
10.Corneliu VRABIE, lector univ., Serviciul perfecţionare cadre didactice al Centrului studii şi asigurare a calităţii
11.Simion Carp, profesor universitar al Catedrei Drept Penal şi Criminologie, dr. în drept
12.Igor Trofimov, conferenţiar universitar, Şef al Catedrei drept Privat, dr. în drept.
13.Anatolie Cananău, conferenţiar universitar interimar al Catedrei Drept Poliţienesc şi securitate publică, dr. în drept.
14.Mariana Pavlencu, conferenţiar universitar interimar al Catedrei Drept public şi securitatea frontierei, dr. în drept.
15.Roman Staraşciuc, lector al Catedrei Drept public şi securitatea frontierei.
 
EVENIMENTE ŞI NOUTĂŢI
 
ACTIVITĂŢILE PROIECTULUI
WP1: Înfiinţarea Oficiului Ombudsmanului Studenţesc şi elaborarea / implementarea Codului de etică şi integritate academică.
WP2: Elaborarea şi implementarea curriculumurilor şi suporturilor de curs în domeniul drepturilor omului pentru programele de masterat.
WP3: Elaborarea şi implementarea curriculumurilor şi suporturilor de curs în domeniul drepturilor omului pentru programele de doctorat.
WP4: Dezvoltarea capacităţilor instituţionale ale Academiei în baza finanţărilor din cadrul Proiectului.
WP5: Mecanisme de control al calităţii
WP6: Diseminare şi exploatare
WP7: Management proiect
 
REZULTATE
WP1: În conformitate cu primul obiectiv prevăzut în cadrul Proiectului HRLAW, echipa Academiei a realizat următoarele:
– A elaborat Codul de etică şi integritate al Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI, care a fost aprobat în şedinţa Senatului instituţiei la data de 07 noiembrie 2018, dată la care se consideră intrat în vigoare şi obligatoriu pentru întreaga comunitate academică a instituţiei. Codul este divizat în 4 capitole/ compartimente, unde sunt prevăzute principiile generale, drepturile şi obligaţiile membrilor comunităţii universitare, sancţionarea abaterilor de la prevederile Codului, precum şi dispoziţiile finale.
– A elaborat Regulamentul cu privire la organizarea şi funcţionarea Oficiului Ombudsmanului Studenţesc (OOS) al Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI, care a fost aprobat în şedinţa Consiliului Facultăţii de Drept al Academiei din data de 15 noiembrie 2018, aceasta fiind considerată data intrării în vigoare. Regulamentul reglementează statutul OOS, funcţiile de bază, atribuţiile şi competenţele acestuia, precum şi procedurile de recepţionare şi de examinare a petiţiilor depuse de către studenţi. Scopul de bază al acestei entităţi studenţeşti este de a oferi consultanţă şi asistenţă gratuită membrilor comunităţii universitare în legătură cu soluţionarea unor situaţii conflictuale şi probleme ce vizează cazurile de încălcare a drepturilor şi libertăţilor prevăzute de legislaţia în vigoare, Carta universitară, Codul de etică şi integritate academică, precum şi regulamentele interne ale Academiei.
– În cadrul şedinţei Consiliului Facultăţii de Drept a Academiei din data de 07.02.2019 a fost aprobat OOS care are un birou separat, dotat cu echipament şi consumabile necesare activităţii ce ţine de domeniul de referinţă.
WP2 & WP3: Următoarele două obiective care rezultă din Proiect se referă la introducerea unor curricule în programele de masterat şi doctorat, care se referă la drepturile omului, în conformitate cu standardele UE şi cele internaţionale, prin măsuri de consolidare a capacităţii instituţionale.
Astfel, în vederea realizării acestor deziderate cadrele ştiinţifico-didactice ale Academiei au elaborat curriculumurile şi suporturile de curs axate pe drepturile omului, care au fost sau urmează a fi implementate în cadrul programelor de masterat şi de doctorat instituţionale existente la moment, după cum urmează:
– Jurisprudenţa CtEDO în materia dreptului penal (doctorat);
– Protecţia juridică a drepturilor omului în activitatea poliţiei (masterat);
– Protecţia specială a copiilor aflaţi în situaţii de risc (masterat);
– Justiţia pentru copii (masterat);
– Resocializarea persoanelor supuse pedepsei cu închisoarea (inclusiv a femeilor, minorilor, persoanelor cu disabilităţi şi de diferite etnii) prin prisma standardelor în domeniul drepturilor omului (masterat).
WP4 & WP5:
Prin prisma implementării acestor obiective s-a resimţit îmbunătăţirea capacităţilor instituţionale ale Academiei în baza finanţărilor prevăzute în cadrul Proiectului, predestinate vizitelor de studii şi achiziţionării echipamentului necesar în vederea facilitării activităţii OOS şi a procesului de predare/ învăţare a materiei în domeniul drepturilor omului.
În luna februarie a anului 2019, Academia a beneficiat de lotul de echipament (calculatoare, laptopuri, imprimante, copiatoare, proiectoare, table interactive etc.) în valoare de 19243.20 Euro.
Toate acestea au influenţat pozitiv asupra dezvoltării capacităţilor instituţionale ale Academiei, prin sprijinirea personalului academic la elaborarea curriculelor şi cursurilor universitare din cadrul programelor de masterat şi doctorat axate pe protecţia drepturilor omului, la predarea/învăţarea materiei din domeniul vizat, au facilitat activitatea OOS etc.