Conferinţa ştiinţifică cu participare internaţională: Protecţia drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului în procesul asigurării ordinii şi securităţii publice

În contextul celebrării Zilei Internaţionale a Drepturilor Omului, Academia „Ştefan cel Mare” a MAI organizează Conferința științifică cu participare internațională „Protecţia drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului în procesul asigurării ordinii şi securităţii publice”, care va avea loc în regim on-line la data de 09 decembrie 2021, începând cu ora 10.00. Programul Conferinței și modalitatea de participare la lucrările acesteia vor fi plasate pe site-ul oficial al Academiei – http://www.academy.police.md/ – cu 5 zile înainte de data desfășurării.

La eveniment sunt invitaţi reprezentanți ai mediului academic, experți și practicieni din cadrul subdiviziunilor MAI și ale altor organe de drept din ţară și de peste hotare.

Secțiuni:
I. Reglementări legale şi abordări teoretico-practice în materia drepturilor şi
libertăţilor fundamentale ale omului

Responsabili: Belecciu Ştefan, dr., prof. univ.; Trofimov Igor, dr., conf. univ.
II. Rolul poliţiei şi a altor organe de drept în asigurarea ordinii şi securităţii publice
Responsabili: Ionaşcu Vitalie, dr., conf. univ.; Cananău Anatolie, dr.
III. Respectarea drepturilor omului în procesul de investigare, prevenire şi combatere a
criminalităţii

Responsabili: Gherman Marian, dr., conf. univ.; Rusnac Constantin, dr., conf. univ.

Termene limite:
15.11.2021 – expedierea titlului comunicării
25.11.2021 – trimiterea articolului (comunicării) în varianta finală, conform cerințelor din anexă, la adresa e-mail: cercetare.academia@gmail.com
Date de contact din partea comitetului de organizare:
Oleg Rusu, Departamentul știință
Tel.: +37379407541; e-mail: cercetare.academia@gmail.com

CERINŢE
faţă de articolele prezentate pentru publicare
în materialele conferinţei

Articolele trebuie să fie însoţite de:
– rezumat în limbile română (sau o limbă de circulație internațională) şi engleză (în volum de până la 200 de cuvinte);
– cuvinte-cheie în limbile română (sau o limbă de circulație internațională) şi engleză (până la 10 cuvinte).
Articolele vor fi prezentate în corespundere cu următoarele exigenţe tehnice: Volum 5-8 pagini,
text tipărit la intervalul 1,5, cu caractere Times New Roman, mărimea caracterelor – 14.

STRUCTURA ARTICOLULUI:
TITLUL (se culege cu majuscule);
NUMELE şi Prenumele autorilor (complet);
Afilierea (titlul ştiinţific șiştiinţifico-didactic, funcția deținută și locul de muncă);
Rezumat (în limbile română şi engleză);
Cuvinte-cheie (în limbile română şi engleză);
Textul propriu-zis;
Referinţe bibliografice.
Figurile, fotografiile şi tabelele se plasează nemijlocit în text şi vor fi de o calitate înaltă. Sub figură sau fotografie se indică numărul de ordine şi legenda respectivă. Tabelele se numerotează şi trebuie să fie însoţite de titlu.

În text referinţele se numerotează prin cifre încadrate în paranteze pătrate, de exemplu: [1, p. 5] şi se prezintă la sfârşitul articolului într-o listă aparte în ordinea apariţiei lor în text. Referinţele se prezintă în modul următor:
a) revistele şi culegerile de articole: numele autorilor, titlul articolului, denumirea revistei (culegerii) cu abrevierile acceptate, anul ediţiei, volumul, numărul, paginile de început şi de sfârşit (ex.: Broadbent A. Poor clients: what can I do? In: Probation Journal, 1989. Vol. P. 152-156.);
b) manuale: numele autorilor, titlul complet al lucrării, locul editării, anul editării, numărul total de pagini (Borodac Alexandru. Manual de drept penal. Partea specială. Chişinău: Tipografia Centrală, 2004. 622 p.);
c) în cazul tezelor de doctorat sau a autoreferatelor tezelor de doctorat (Secrieru Sergiu.
Răspunderea penală pentru sustragerea sau extorcarea drogurilor sau etnobotanicilor. Teză de doctor în drept. Chișinău, 2019. 197 p.)

Lista referinţelor trebuie să se încadreze în limite rezonabile.
Nu se acceptă referinţe la lucrările care nu au ieşit de sub tipar.
Articolele prezentate fără respectarea cerinţelor menţionate nu vor fi acceptate.