Conferinţa criminologică interuniversitară cu genericul „Învăţământul şi cercetarea criminologică: aspecte naţionale şi regionale”

La 20 martie 2021 a avut loc conferinţa criminologică interuniversitară cu genericul „Învățământul și cercetarea criminologică: aspecte naționale și regionale” (în regim de videoconferinţă), organizată de către Institutul de Ştiinţe Penale şi Criminologie Aplicată în comun cu Academia „Ştefan cel Mare” a MAI.
Conferinţa a avut drept scop promovarea criminologiei ca știință, accentuarea devianțelor sociale care macină societatea contemporană, necesitatea instruirii și pregătirii cadrelor de jurişti în vederea ridicării culturii criminologice a persoanelor antrenate în procesul de prevenire şi combatere a criminalității.
Forul a reunit reprezentanți ai mediului academic, doctoranzi, experți și practicieni din Republica Moldova și de peste hotare.
Evenimentul a fost deschis cu un cuvânt de salut din partea domnilor Valeriu BUJOR, dr., prof. univ., rector al Institutului de Ştiinţe Penale şi Criminologie Aplicată, şi Iurie LARII, dr., prof. univ., prorector pentru ştiinţă al Academiei „Ştefan cel Mare”a MAI.
Conferinţa şi-a desfăşurat lucrările în format de discursuri şi discuţii plenare bazate pe cercetări teoretice şi empirice, având următoarea tematică:
– teoria învăţământului şi cercetării criminologice;
– metodica de predare şi metodologia de cercetare criminologică;
– dezvoltarea şi afirmarea socială a învăţământului şi cercetării criminologice;
– resursele învăţământului şi cercetării criminologice;
– probleme şi căi de îmbunătăţire a învăţământului şi cercetării criminologice;
– legătura dintre învăţământul sau cercetarea criminologică şi alte domenii;
– apropierea învăţământului şi cercetării criminologice de nevoile practicii anticrimă;
– istoricul învăţământului şi cercetării criminologice.
Astfel, reieşind din faptul criminalizării continue a societăţii, participanţii la lucrările conferinţei au accentuat că pregătirea criminologică este deosebit de importantă pentru diverse domenii sociale. Totodată, a fost scos în evidenţă necesitatea fortificării cercetărilor criminologice, a căror rezultate ar trebui să stea la baza elaborării strategiilor de luptă cu criminalitatea, precum şi faptul că informaţia criminologică urmează a fi luată în considerare la elaborarea şi implementarea programelor de dezvoltare social-economică a ţării.
În finalul conferinţei au fost relevate un şir de concluzii şi recomandări cu referire la perfecţionarea procesului de instruire criminologică în instituţiile de învăţământ în corespundere cu necesităţile economiei de piaţă, exigențele ştiinței şi societății contemporane.