Catedra Drept public şi securitate a frontierei este o subdiviziune structurală fundamentală a Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI al Republicii Moldova, care funcţionează în baza prevederilor legislaţiei în vigoare, Cartei universitare, regulamentelor şi instrucţiunilor instituţiei de învățământ superior.

Catedra are drept scop organizarea şi realizarea la un nivel înalt a activităţilor didactice şi ştiinţifice, metodice şi consultative la unităţile de curs aferente. De asemenea, aceasta exercită instruirea, perfecţionarea şi recalificarea profesională a cadrelor pentru subdiviziunile MAI şi pentru alte organe de drept.

Obiectivele organizatorice, instructiv-didactice şi ştiinţifice ale Catedrei:

 • proiectarea, organizarea şi realizarea procesului didactic;
 • evaluarea activităţilor didactice, metodice şi de cercetare;
 • asigurarea metodică a procesului didactic;
 • organizarea şi realizarea investigaţiilor ştiinţifice;
 • organizarea şi dirijarea activităţii ştiinţifice a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor;
 • asigurarea lucrului educativ cu studenţii;
 • întocmirea statelor de funcţii de personal al catedrei;
 • monitorizarea permanentă a calităţii pregătirii cadrelor didactice;
 • studierea, generalizarea şi implementarea experienţei de muncă a celor mai bune cadre didactice;
 • organizarea evidenţei documentaţiei oficiale în conformitate cu legislaţia în vigoare;

Activitatea didactică,

Catedra este o unitate structurală complexă, care asigură totalitatea activităţilor didactice (prelegeri, seminare, consultaţii, stagii de practică, îndrumarea individuală a studenţilor etc.) în cadrul Facultăţii drept, securitate civilă şi ordine publică a Academiei.

Activitatea didactică auditorială (contact direct cu studenţii), se realizează prin:

 • ore de curs;
 • seminare, lucrări de laborator, lucrări practice, lucrări de proiectare, stagii didactice/ clinice şi alte forme aprobate de senat.

Activitatea didactică neauditorială se realizează prin:

 • conducerea stagiilor de practică;
 • conducerea activităţilor didactico-artistice sau sportive;
 • conducerea proiectelor sau tezelor de licenţă, de master, de doctorat;
 • monitorizarea activităţii individuale a studenţilor;
 • activităţi de evaluare şi monitorizare;
 • consultaţii, ghidare directă a activităţii individuale a studentului;
 • alte activităţi prevăzute de regulamentele instituţionale.

Nomenclatorul unităţilor de curs include:

Ciclul I – studii superioare de licenţă:

Teoria generală a dreptului; Drept constituţional, Istoria statului şi dreptului, Organele ocrotirii normelor de drept, Drept administrativ, Drept comunitar, Protecţia juridică a drepturilor omului, Drept internaţional public, Drept internaţional umanitar, Introducere în studiul dreptului, Bazele constituţionale ale organelor de stat, Poliţia şi societatea civilă, Leadership şi etica profesională, Bazele supravegherii frontierei, Echipament tehnic special de control şi supraveghere a frontierei, Conducerea subunităţilor de supraveghere a frontierei, Controlul trecerii frontierei, Planificarea supravegherii frontierei; Managementul migraţiei, Managementul integrat al frontierei de stat, Echipament tehnic special de control şi supraveghere a frontierei, Conducerea subunităţilor de control la trecerea frontierei, Gestionarea fluxurilor migraţionale, Managementul migraţiei, Particularităţile de supraveghere a frontierei, Sisteme informaţionale în MIFS, Planificarea controlului trecerii frontierei.

Ciclul II – studii superioare de master:

Protecţia juridică a drepturilor omului în activitatea poliţienească.

Ciclul III – studii superioare de doctorat:

Dreptul refugiaţilor, Căile de asigurare a constituţionalităţii în RM, Protecţia juridică a drepturilor persoanelor cu dizabilităţi. Mari instituții de drept public; Concepții și tendințe actuale ale legislației administrative

Activitatea ştiinţifică

O latură importantă pe parcursul existenţei Catedrei a fost activitatea ştiinţifică, iar Academia ,,Ştefan cel Mare”, fiind un centru de instruire, ştiinţific şi cultural, al cărui scop este pregătirea şi perfecţionarea la nivel superior a specialiştilor şi cadrelor ştiinţifice în domeniul dreptului, a contribuit la promovarea cercetărilor ştiinţifice şi implementarea rezultatelor lor în activitatea practică.

Într-o perioadă relativ scurtă, Catedra Drept public şi securitate a frontierei a întreprins paşi siguri şi concreţi pe calea afirmării ca atare, inclusiv în domeniul ştiinţific, prin intermediul articolelor şi lucrărilor elaborate.

Activitatea metodică

Activitatea metodică este orientată spre formarea profesională a fiecărui cadru didactic, spre dezvoltarea potenţialului creativ, ce contribuie la sporirea calităţii şi eficienţei procesului educaţional.

Activitatea metodică se realizează prin:

 • pregătirea pentru predarea cursului;
 • elaborarea suporturilor de curs;
 • proiectarea didactică a activităţilor, inclusiv a celor individuale;
 • elaborarea de curricula;
 • elaborarea recomandărilor metodice pentru studenţi;
 • elaborarea metodologiilor şi a testelor de evaluare a rezultatelor academice;
 • conducerea seminarelor metodologice;

alte activităţi prevăzute de regulamentele instituţionale.