Catedra Drept penal şi criminologie (în continuare Catedra) este o subdiviziune structurală fundamentală a Facultăţii Drept, administraţie, ordine şi securitate publică a Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI al Republicii Moldova (în continuare Academie), care funcţionează în baza prevederilor legislaţiei în vigoare, Cartei universitare, regulamentelor şi instrucţiunilor instituţiei de învăţământ superior.

Catedra are drept scop organizarea şi realizarea la un nivel înalt a activităţilor didactice şi ştiinţifice, metodice şi consultative la unităţile de curs (disciplinele) aferente.

Catedra Drept penal şi criminologie realizează instruirea cadrelor pentru subdiviziunile MAI şi pentru alte organe de drept.

Catedra are următoarele atribuţii:

– organizarea şi realizarea procesului didactic;

– organizarea cercetărilor ştiinţifice;

– asigurarea metodică a procesului didactic;

– asigurarea calităţii studiilor;

– pregătirea cadrelor ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice prin doctorat şi postdoctorat;

– asigurarea activităţilor educative cu studenţii.

Activitatea didactică, ştiinţifică, metodică şi consultativă a Catedrei se înfăptuieşte în strictă corespundere cu planurile aprobate.

Procesul didactic este organizat de către Catedră şi se realizează conform Planului de învăţământ al Academiei.

Activitatea catedrei este coordonată de către Prin-prorectorul pentru studii şi management al calităţii, Decanul Facultăţii Drept, administraţie, ordine şi securitate publică, şi Şeful Direcţiei studii şi management al calităţii.

În plan didactic, Catedra este o unitate structurală complexă, care asigură totalitatea activităţilor didactice (prelegeri, seminare, consultaţii, stagii de practică, îndrumarea individuală a studenţilor etc.) în cadrul Facultăţii Drept, adminiastraţie, ordine şi securitate publică.

Nomenclatorul unităţilor de curs include:

Ciclul I – studii superioare de licenţă:

 • Drept penal (Partea generală),
 • Drept penal (Partea specială),
 • Drept penal al afacerilor,
 • Tehnica încadrării juridice a infracţiunilor / Calificarea infracţiunilor,
 • Criminologie,
 • Drept execuţional penal
 • modulul disciplinelor de specialitate (Drept execuţional penal).

Ciclul II – studii superioare de master:

 • Drept penal comunitar,
 • Infracţiuni cu caracter terorist,
 • Victimologie,
 • Fapte cu caracter penal în domeniul afacerilor,
 • Drept penal comparat,
 • Calificarea infracţiunilor contra persoanei,
 • Criminopenologia,
 • Calificarea şi prevenirea infracţiunilor de corupţie,
 • Resocializarea persoanelor supuse pedepsei cu închisoarea prinprisma standardelor europene în domeniul drepturilor omului,
 • Analiza criminologică a criminalităţii contemporane.

Cilcul III – studii superioare de doctorat:

 • Teoria infracţiunii şi a contravenţiei
 • Criminologie
 • Jurisprudenţa CtEDO în materie penală       
 • Politica penală în sfera penalizării infracţiunilor
 • Prevenirea victimiologică a infracţiunilor
 • Politici actuale privind sistemul executional – penal în RM
 • Drept penal European
 • Instituţii de drept penal comparat (PS)
 • Sancţiuni de drept penal

Activitatea metodică, activitatea de cercetare ştiinţifică

 activitatea metodică, realizată prin:

 • pregătirea pentru predarea cursului;
 • elaborarea suporturilor de curs;
 • proiectarea didactică a activităţilor, inclusiv a celor individuale;
 • elaborarea de curricula (în cazul efectuării unor modificări);
 • elaborarea recomandărilor metodice pentru studenţi;
 • elaborarea metodologiilor şi a testelor de evaluare a rezultatelor academice;
 • conducerea seminarelor metodologice.

activitatea de cercetare, este realizată prin:

 • efectuarea cercetărilor ştiinţifice sau realizarea creaţiei specifice activităţii profesionale;
 • elaborarea de curricula (în cazul elaborării unei noi curricula);
 • elaborarea produselor de program;
 • publicarea articolelor ştiinţifice;
 • brevetarea rezultatelor cercetării;
 • elaborarea şi editarea monografiilor, culegerilor ştiinţifice;
 • realizarea filmelor de instruire şi educative;
 • participarea la proiecte ştiinţifice şi coordonarea de proiecte ştiinţifice;
 • participarea la conferinţe ştiinţifice şi competiţii sportive;