AVIZ PRIVIND ORGANIZAREA CONFERINŢEI ŞTIINŢIFICE INTERNAŢIONALĂ „PREVENIREA ŞI COMBATEREA CRIMINALITĂŢII – PROBLEME, SOLUŢII ŞI PERSPECTIVE”, 25 aprilie 2024

La 25 aprilie 2024 în incinta Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI (str. Sfânta Vineri, nr. 7) va avea loc Conferinţa ştiinţifică internaţională cu genericul „Prevenirea şi combaterea criminalităţii – probleme, soluţii şi perspective”. Acest eveniment ştiinţific de anvergură se aflat la cea de a VI-a ediţie şi este organizat de către Școala doctorală „Științe penale și drept public” a Academie „Ştefan cel Mare”, în colaborare cu Facultatea Transfrontalieră a Universității „Dunărea de Jos” din Galați, România.

Prezentarea lucrărilor se face în limbile română și engleză. Participarea la lucrările conferinței va putea fi realizată și online, cu expedierea ulterioară a linkul de conectare.

Conferinţa este înregistrată pe Platforma manifestărilor științifice din Republica Moldova (https://conferinte.stiu.md/event_page/818), iar materialele conferinţei vor fi publicate într-o ediţie specială a Revistei ştiinţifico-practiceLegea şi Viaţa”, cu indexare la baza de date internaţională CEEOL (https://academy.police.md/reviste/legea-si-viata).

Pentru participare și publicarea lucrărilor nu se percep taxe. Dreptul de autor asupra publicaţiei îl are revista ştiinţifică, iar dreptul de autor pentru fiecare articol îl deţine autorul. Responsabilitatea pentru conţinutul ştiinţific al articolului revine autorului, care poartă răspundere personală în caz de plagiat.

Termene:

  • 29 martie 2024 – înregistrarea lucrării prin trimiterea formularului de participare (Anexa nr. 1) și a rezumatului lucrării la adresa de corespondenţă.
  • 8 aprilie 2024 – trimiterea lucrării în format final la adresa de corespondență. Participanți din Republica Moldova și România vor prezenta lucrarea în limbile engleză și română, iar autorii din alte state – doar în limba engleză, în ambele cazuri cu respectarea exigenţelor de tehnoredactare prevăzute în Anexa nr.2. Informaţii suplimentare la adresa: https://www.academy.police.md/scoala-doctorala.
  • 20 aprilie 2024 – comunicarea acceptului/ respingerii lucrării de către organizatori. Nu vor fi admise lucrările care nu vor corespunde exigenţelor de tehnoredactare prevăzute de Anexa nr.2.

Adresa de corespondență: victor.motpan@mai.gov.md sau vik.job21@gmail.com.
Viber: +373 68375775.

Anexa nr. 1

FORMULAR DE PARTICIPARE
la Conferinţa ştiinţifică internaţională
PREVENIREA ŞI COMBATEREA CRIMINALITĂŢII: – PROBLEME, SOLUŢII ŞI PERSPECTIVE”,
EDIŢIA A VI-A
CHIŞINĂU, 25 aprilie 2024

Nume, prenume
Titlul ştiinţific şi titlul științifico-didactic (obligatoriu pentru conducătorii de doctorat, titularii şi lucrătorii practici care le deţin)
Denumirea completă a instituţiei în care activaţi şi funcţia deţinută
Denumirea instituţiei în care efectuaţi studiile superioare de doctorat, denumirea Şcolii doctorale, anul de studii (obligatoriu pentru studenţii-doctoranzi)
Denumirea lucrării (comunicat sau raport științific)
Telefonul de contact
Adresa de e-mail
Numele, prenumele, alte informaţii despre coautor (în cazurile în care există coautor)
Adresa de corespondență: victor.motpan@mai.gov.md sau vik.job21@gmail.com.

Anexa nr. 2

Cerinţe de tehnoredactare a lucrării

Pentru publicare în materialele conferinţei, lucrarea trebuie să fie prezentată într-un format bilingv în limbile română şi engleză (excepţie – participanţii din alte state decât RM şi RO, care vor prezenta lucrarea doar î, varianta în limba engleză), şi să întrunească următoarele cerinţe:

  1. Elemente obligatorii: indicele CZU (pentru participanții din RM); titlul; numele şi prenumele autorului/rilor; funcţia şi denumirea instituţiei în care activează; ORCID (codul alfanumeric al cercetătorului, link: https://orcid.org/signin); rezumatul în volum de la 150 la 250 de cuvinte; cuvintele-cheie (de la 7 până la 10 cuvinte); conţinutul propriu-zis al lucrării, care va include obligatoriu următoarele elemente structurale: introducere, metode şi materiale aplicate, discuţiile și rezultatele obținute, concluzii, referinţe bibliografice.
  2. Titlurile lucrărilor prezentate pentru publicare şi referinţele bibliografice trebuie să fie clare, concise şi complete.
  3. Exigenţe tehnice: format A4; margini: sus/jos – 2 cm; stânga – 2,5 cm; dreapta – 2 cm; volum 7 – 10 pagini; text tipărit la intervalul 1,5; caracter Times New Roman; mărimea caracterelor 12. Materialul se prezintă pe suport electronic (format WORD), împreună cu un document în format PDF care va conţine semnătura autorului.
  4. Referinţele la sursele bibliografice se indică în paranteze pătrate, inserate în text, de exemplu [8]. Dacă sunt citate anumite părţi ale sursei, după indicele bibliografic se indică şi pagina, de exemplu [8, p. 231].
  5. Figurile, fotografiile şi tabelele se plasează nemijlocit în text şi vor fi de o calitate înaltă. Sub figură sau fotografie se indică numărul de ordine şi legenda respectivă. Tabelele se numerotează şi trebuie să fie însoţite de titlu.
  6. Articolele prezentate fără respectarea cerinţelor sus-menţionate nu vor fi publicate.
  7. În vederea asigurării respectării deontologiei, prevenirii falsului ştiinţific şi a plagiatului, autenticitatea textelor ce urmează a fi publicate în materialele conferinţei vor fi verificate prin programul pentru detectarea plagiatului Plagiarism detector.

Nu vor fi publicate comunicatele care conţin elemente de plagiat sau suspiciuni de plagiat, fraude ştiinţifice sau date şi rezultate falsificate.

În bibliografie se includ lucrările utilizate în articol, cu respectarea următoarelor cerinţe:

CĂRŢI:
Palii A. Drept penal al afacerilor. Chişinău: Ed. Epigraf, 1999. 176 p.
Bulai C., Bulai N. Drept penal. Partea generală. Bucureşti: Ed. Juridică, 1996. 407 p.
mai mult de trei autori:
Stan N. ş. a. Tratat de criminalistică. Bucureşti: Ed. Timpul, 2004. 282 p.

ACTE LEGISLATIVE ŞI NORMATIVE:
Codul cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova nr. 259-XV din 15 iulie 2004. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 30.07.2004, nr.125-129 (1479-1483).

AUTOREFERATE, TEZE:
Boşcănean M., Răspunderea penală pentru poluarea apei. Autoref. tezei de doctor. Chişinău, 2018. 21 p.
Boşcănean M., Răspunderea penală pentru poluarea apei. Teză de doctor în drept. Chişinău, 2018. 176 p.

CONTRIBUŢII:
în reviste:
Boşcăneanu M., Evoluţia şi afirmarea normelor de incriminare penală a faptelor de poluare a apei la nivel naţional. În: „Legea şi Viaţa”, 2017, nr. 11 (311), p. 34-38.

în materialele conferinţelor ştiinţifice şi simpozioanelor
Boşcăneanu M., Infracţiunea de poluare a apei. În: „Realizări, programe, perspective. Tezele conf. jubiliare internaţionale”. Chişinău: Universitatea Tehnică a Moldovei, 2017, p. 152-157.

EXEMPLE DE REFERINŢE LA DOCUMENTE ELECTRONICE
Hârnău S., Ohrimenko S., Cernei G., Tehnologiile informaţionale şi problemele globale ale dezvoltării societăţii. Chişinău, 2008. http: //www.ase.md./Inside/PersonalPagesRomCom.phtml (vizitat 10.02.2009).
Dumitrescu D., Evaluarea în biblioteci. În: UniBIB. 2007. http://www.bcub.ro/articoledr.htm (vizitat 15.03.2008).
Lista referinţelor trebuie să se încadreze în limite rezonabile.
Nu sunt acceptate referinţe la lucrările care nu au ieşit încă de sub tipar.