Au văzut lumina tiparului Materialele conferinţei ştiinţifico-practice internaţionale din 04 decembrie 2020 cu genericul: „Pregătirea profesională a cadrelor pentru subdiviziunile Ministerului Afacerilor Interne şi alte organe de drept”

Volumul cuprinde materialele Conferinţei ştiinţifico-practice internaţionale „Pregătirea profesională a cadrelor pentru subdiviziunile Ministerului Afacerilor Interne şi alte organe de drept”, care a avut loc pe data de 04 decembrie 2020 (în regim de videoconferinţă). Evenimentul a reunit reprezentanți ai mediului academic, experți și practicieni din cadrul subdiviziunilor MAI și ale altor organe de drept din Republica Moldova și de peste hotare.
Respectivul for ştiinţific a fost desfăşurat în contextul aniversării a 30 de ani de la fondarea Academiei Naţionale de Poliţie „Ştefan cel Mare” a MAI şi a avut ca obiectiv principal argumentarea bazelor teoretico-normative şi a bunelor practici cu privire componentele instruirii specialiştilor în domeniul aplicării normelor de drept, orientat spre obţinerea unor rezultate raportate la standardele internaţionale şi urmărind satisfacerea nevoilor şi aşteptărilor beneficiarilor instruirii.
Demersul teoretico-practic reflectat în aceste materiale are la bază multiplele transformări parcurse de societatea modernă. Astfel, se punctează că modernizarea învăţământului este un element permanent şi fundamental în aplicarea concepţiei de dezvoltare a procesului de instrui¬re a cadrelor în sistemul MAI în vederea asigurării unităţii organice dintre con¬ţinutul şi metodele activităţilor de pregătire a studenţilor şi audienţilor.
Sunt meritorii implicaţiile făcute de către participanţii la lucrările conferinţei, considerate deosebit de importante în ideea evidenţierii rolului primordial al învăţământului în pre¬gătirea cadrelor pentru organele afacerilor interne, faţă de care sunt înain¬tate cerinţe tot mai mari. Din aceste considerente, conţinutul şi metodele de instruire necesită o transformare continuă în funcţie de cerinţele societăţii.
În finalul conferinţei au fost relevate un şir de concluzii şi recomandări în vederea perfecţionării procesului de instruire a cadrelor pentru subdiviziunile MAI şi alte organe de drept reieşind din noile cerinţe şi realităţi sociale.
Culegerea de materiale este divizată în două compartimente: primul include aspectele conceptuale şi standardele generale privind pregătirea cadrelor pentru subdiviziunile Ministerului Afacerilor Interne şi alte organe de drept; al doilea compartiment cuprinde abordările tematice cu referire la pregătirea specială a cadrelor pentru subdiviziunile menţionate.
Materialele ştiinţifice prezentate în lucrare constituie un suport solid pentru diverse investigaţii în domeniul de referinţă, urmând să contribuie la îmbogăţirea experienţei subiecţilor implicaţi în pregătirea profesională a cadrelor pentru subdiviziunile MAI şi alte organe de drept. În acelaşi timp, subiectele discutate şi concluziile înaintate vor impulsiona cercetarea şi realizarea practică a principiilor şi standardelor educaţionale în strictă consonanţă cu noile realităţi social-juridice.
Membrii comitetului organizatoric aduc sincere mulţumiri tuturor participanţilor pentru implicarea asiduă la buna desfăşurare şi diseminare a evenimentului.
Pentru accesarea materialelor conferinței puteți folosi link-ul: http://academy.police.md/532.