AVIZ candidaţilor admişi la studii, specialităţile „Drept” şi „Administraţie publică”, forma de învățământ cu frecvență, pe locuri cu finanțare de la bugetul de stat, ciclul I – studii superioare de licență

Hotărâre Guvernului Republicii Moldova nr.107 din 14 iulie 2021 Cu privire la planurile (comanda de stat) de admitere în învățământul superior cu finanţare de la bugetul de stat pentru anul de studii 2021-2022

Regulamentul admiterii la ciclul I – studii superioare de licență în Academia „Ștefan cel Mare” a Ministerului Afacerilor Interne pentru anul universitar 2021-2022

Termenele de organizare și desfășurare  a sesiunii de bază a concursului de admitere la studii superioare de licență (ciclul I) în Academia ”Ștefan cel Mare” (anul de studii 2021-2022)

       Pentru înscrierea la concursul de admitere la studii la forma de învăţământ cu frecvenţă, sau cu frecvenţă redusă, locuri contra plată (taxă), candidatul va completa şi va depune online la Comisia de admitere Dosarul de concurs, care va cuprinde următoarele formulare şi acte scanate:

 • Cererea de participare la concurs;
 • Fişa personală de evidenţă a candidatului la studii;
 • Acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal;
 • Declaraţia;
 • Actul de studii, cu anexa respectivă;
 • Caracteristica (referința) de la ultimul loc de studii;
 • Certificat despre componenţa familiei (primărie);
 • Adeverinţa de naştere;
 • Buletinul de identitate;
 • Adeverinţa de recrutare sau livretul militar;
 • Diplomele de gradul I-III, obţinute de către candidaţi la concursurile şcolare republicane (în anul admiterii) sau internaţionale (în ultimii trei ani) la disciplinele de studiu, precum şi diplomele ce atestă participarea la diferite concursuri, olimpiade, expoziţii etc., organizate de Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării sau de Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale, în anul admiterii
 • Cazier judiciar;
 • Forma medicală 027/e.

La depunerea actelor în original, candidaţii la concurs vor prezenta suplimentar:

 • buletinul de identitate (paşaportul), în original;
 • 4 fotografii 3 x 4 cm şi 1 fotografie 9 x12 cm.

La depunerea actelor în original, candidații vor achita taxa de înscriere la concursul de admitere.

NOTĂ: candidaţii, deţinători ai diplomelor de studii superioare universitare, diplomelor de licenţă, vor prezenta adeverinţa privind modalitatea studiilor realizate (buget sau contract în baza taxei de studii), pentru toată perioada de studii, cu descifrare pentru fiecare an, eliberată de instituția de învățământ superior, care au absolvit-o.

Mai multe informaţii:
tel.n: 022736737, 022725233
e-mail: admitere.academia@mai.gov.md