,,Activitatea specială de investigații. Partea generală” și ,,Organizarea și tactica efectuării activității de căutare și identificare”

Recent, în cadrul Academiei „Ștefan cel Mare”, au fost elaborate două lucrări  științifice semnate de autorii: Alexandru Pareniuc, Alexei Punga, Nicolae Vasilișin ,,Activitatea specială de investigații. Partea generală”, şi Alexandru Cicala, Alexei Laza ,,Organizarea și tactica efectuării activității de căutare și identificare”.

Actualul manual abordează problematica Activităţii speciale de investigaţii, efectuate de către ofiţerii de investigaţii ai subdiviziunilor specializate din cadrul ori subordonate Ministerului Afacerilor Interne, altor Subiecţi care efectuează activitatea specială de investigaţii ce realizează măsuri speciale de investigaţii pentru prevenirea şi combaterea criminalităţii în Republica Moldova. Acest studiu metodico-didactic este adresat studenţilor, audienţilor, masteranzilor  şi doctoranzilor Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI al Republicii Moldova şi  oferă tuturor specialiştilor o nouă dimensiune, o nouă posibilitate în înţelegerea şi aprofundarea cunoştinţelor privind munca investigativ-informativă realizată de autorităţile ale căror subdiviziuni specializate efectuează activitatea specială de investigaţii.

În acest manual sunt supuse examinării, în mod proporţional, multitudinea de subiecte controversate, de natură teoretico-ştiinţifică, din domeniul Activităţii speciale de investigaţi, accentul fiind punctat pe prevederile actelor normative departamentale ce vizează actualul subiect. Totodată lucrarea dată poate servi în calitate de impuls teoretico-practic în pregătirea şi perfecţionarea ofiţerilor de investigaţii, corespunde standardelor actuale de maximă importanţă pentru subdiviziunile specializate ale Poliţiei (serviciilor investigare infracţiuni).

Monografia reprezintă o cercetare sub aspectul activității speciale de investigație, elaborată în urma studierii cadrului normativ care reglementează instituția căutării persoanelor și experiența practică acumulată de către autori, specialiști practici, din acest domeniu. În ansamblu, studiul realizat cuprinde noțiuni referitoare la categoriile persoanelor ce pot fi anunțate în căutare, formele activității de căutare,  evidența unică a persoanelor care se ascund de organele de urmărire penală sau de instanța de judecată, ori se eschivează de la executarea pedepsei, a celor dispărute fără urmă, a persoanelor și a cadavrelor cu identitate necunoscută. O atenție deosebită este acordată elementelor tactice și practice, sub aspectul activității speciale de investigație și polițienești, ce urmează a fi realizate de către ofițerii de investigație pentru reținerea persoanelor căutate sau acumularea de informații referitoare la aceste categorii de persoane. Totodată, cercetarea elaborată descrie particularități tactice de realizare a căutării generale, precum și aspecte privind căutarea infractorilor periculoși, persoanelor cu statut militar, persoanelor care au evadat din instituțiile penitenciare etc.

Aceste lucrări cu caracter confidențial vor completa  fondul bibliografic al bibliotecii speciale a Catedrei ,,Activitatea specială de investigație și anticorupție”