Facultatea Drept, ordine publică și securitate civilă
CONTACT:
Mun. Chişinău,
Str. Gheorghe Asachi 21
tel. +373 22 731884
 
CONDUCEREA
Decan: Dr., conf. univ. Veaceslav URSU
Prodecan: Dr., conf. univ., Alexandru PARENIUC
Prodecan: Angela SECRIERU
 
DECANAT
Ofițer principal: Svetlana Zubic-Diaconu
Ofițer principal: Angela Larii
Ofițer principal: Cristina Castraveț
Ofițer superior: Rodica Gluhu
Ofițer superior: Cristina Osipov
Ofițer superior: Cătălina Dragan
Metodist principal: Larisa Furtună
Metodist principal: Tatiana Reniță
 
PREZENTARE
Facultatea Drept, ordine publică și securitate civilă este o subdiviziune didactico-ştiinţifică şi administrativă a Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI, care funcţionează în baza prevederilor legislaţiei în vigoare, Statutului, regulamentelor, instrucţiunilor, ordinelor şi deciziilor emise de Ministerul Educaţiei, Culturii și Cercetării şi Ministerul Afacerilor Interne, precum şi în baza Strategiei de dezvoltare a Poliției pentru anii 2016-2020. Facultatea reprezintă unitatea funcţională de bază care organizează şi conduce procesul de învăţământ. Facultatea organizează, potrivit legii, învăţământ superior structurat pe trei cicluri: ciclul I – studii superioare de licenţă (nivelul 6 ISCED); ciclul II – studii superioare de master (nivelul 7 ISCED); ciclul III – studii superioare de doctorat (nivelul 8 ISCED). Scopul Facultății constă în organizarea şi desfăşurarea procesului instructiv-educativ, realizarea activităţilor metodice, educaţionale şi de cercetare ştiinţifică pentru unul sau mai multe domenii/specialităţi. Facultatea are, în raport cu statutul şi competenţele sale, drept misiune principală formarea de specialişti cu pregătire superioară, pentru structurile Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova şi alţi beneficiari. În îndeplinirea misiunii ce-i revine, Facultatea realizează următoarele obiective:
a) formarea specialiştilor de înaltă calificare competitivi pe piaţa naţională şi internaţională a muncii prin învăţământ superior (licenţă, masterat, doctorat);
b) coordonarea activităţilor didactice şi de cercetare ale catedrelor şi altor subdiviziuni şi implementarea rezultatelor lor;
c) formarea specialiştilor prin învăţământ cu frecvență, cu frecvenţă redusă, învăţământ la distanţă, studii individuale şi prin programe de formare profesională continuă;
d) sporirea eficacităţii managementului şi sistemului de învăţământ al MAI;
e) perfecţionarea mecanismului de selectare a candidaţilor la studii în instituţiile de învăţământ ale MAI;
f) edificarea şi dirijarea unui sistem eficient de pregătire a cadrelor manageriale pentru subdiviziunile MAI;
g) pregătirea specialiştilor cu diferite niveluri de studii, conform necesităţii ministerului de resort;
h) asigurarea unei temeinice pregătiri de specialitate, formarea capacităţilor şi competenţelor profesionale necesare absolvenţilor pentru desfăşurarea activităţilor specifice funcţiilor pe care le vor ocupa după finalizarea studiilor;
i) asigurarea pregătirii juridice, tehnico-ştiinţifice şi militare absolvenţilor la nivelul standardelor specifice învăţământului superior;
j) asigurarea unui nivel calitativ înalt studiilor, în concordanţă cu necesităţile practicii, noua organizare social-economică şi juridică, cuceririle ştiinţei şi tehnicii contemporane;
k) cunoaşterea şi adaptarea practicilor comunitar-europene în domeniile pentru care Facultatea este abilitată;
l) generalizarea şi difuzarea experienţei avansate, implementarea investigaţiilor ştiinţifice atât în procesul de studii, cît şi în practica organelor afacerilor interne;
m) crearea unui climat favorabil între secţiile şi catedrele Facultăţii în plan intelectual, cultural şi moral;
n) formarea şi dezvoltarea personalităţii membrilor Facultăţii în spiritul unei înalte educaţii culturale, ştiinţifice, patriotice, morale şi civice, corespunzătoare statutului de funcţionar public;
o)afirmarea constantă şi progresivă a Facultăţii ca un focar al învăţământului, educaţiei şi conştiinţei civice, al cooperării şi colaborării internaţionale.
În cadrul facultăţii se pregătesc specialişti pentru subdiviziunile Ministerului Afacerilor Interne şi organele de aplicare a dreptului din Republica Moldova.
 
Academia „Ștefan cel Mare” a Ministerului Afacerilor Interne, în cadrul Facultății Drept, ordine publica și securitate civilă pregătește specialiști pentru MAI și alte organe de aplicare a dreptului din Republica Moldova.
 
Facultatea Drept, ordine publica și securitate civilă
Domeniu general de studii: 042 Drept
Domeniu de formare profesională: 0421 Drept
Specialități: 0421.1 Drept
 
Ciclul I – studii superioare de licență (cu frecvență, 240 ECTS, 4 ani de studii cu finanțare bugetară).
Specializări pentru poliție:
- Activitatea de urmărire penală (ofițeri de urmărire penală)
- Expertiză criminalistică (experți criminaliști)
 
Ciclul I – studii superioare de licență (cu frecvență redusă, 240 ECTS, 5 ani de studii, cu finanțare bugetară).
Specializări pentru poliție:
- Activitatea de urmărire penală (ofițeri de urmărire penală)
- Ordine publică ( ofițeri/ ordine publică)
- Investigații speciale (ofițeri de investigații)
 
Ciclul I – studii superioare de licență (cu frecvență/frecvență redusă, 240 ECTS, 4/5 ani de studii, în bază de contract).
Specializări:
- Activitatea de urmărire penală
- Drept economic
Domeniu general de studii: 103 Servicii ale securități
Domeniu de formare profesională: 1032 Protecția persoanelor și a proprietății
Specialități:
1032.1 Securitate civilă și publică
1032.4 Securitatea frontierei
1032.5 Securitatea penitenciară
Ciclul I – studii superioare de licență (cu frecvență, 180 ECTS, 3 ani de studii cu finanțare bugetară).
Specializări pentru poliție:
- Ordine publică ( ofițeri/ ordine publică, carabinieri)
- Investigații speciale (ofițeri de investigații)
- Securitatea frontierei (ofițeri pentru poliția de frontieră)
- Securitatea penitenciară (ofițeri pentru administrarea națională a penitenciarelor)
Ciclul II – studii superioare de Master( 90-120 ECTS, 1,5-2 ani de studii cu finanțare bugetară și în bază de contract ).
Titlul obșinut: master în drept
Programe de Master de profesionalizare
Programe de Master științific
Specializări: Științe penale, Științe polițienești, Drept economic
 
Ciclul III – studii superioare de Doctorat
(180 ECTS, 3-4ani de studii) Program de doctorat științific
 
Regulamentul privind organizarea evaluării activităţii de învăţare a studenţilor în cadrul Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI
Regulamentul privind organizarea şi funcţionareaConsiliului Facultăţii „Drept, ordine publică şi securitate civilă” al Academiei „Ştefan cel Mare” a Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova
Regulamentul cu privire la organizarea ciclului II – studii superioare de master în Academia „Ștefan cel Mare” a MAI
Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Facultăţii „Drept, ordine publică şi securitate civilă” a Academiei „Ştefan cel Mare” a Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova
Regulamentul privind organizarea examenului de finalizare a studiilor superioare de licenţă (ciclul I) în cadrul Academiei ”Ştefan cel Mare” a MAI
Regulamentul privind organizarea și funcționarea Structurii de autoguvernare studențească
Contract de studii unic Master 2020
 
Ghid de perfectare a tezerlor de an/licenţă/master
Orarele activităţilor didactice pentru anul universitar 2020-2021
 
Orarul sesiunii repetate de examinare (regin on-line) pentru anul II, III, IV anul de studii 2020-2021, învăţământ cu frecvenţă (taxă/buget)