Revista ştiinţifică a Academiei „Ştefan cel Mare” a fost fondată în anul 2002, fiind acreditată în calitate de revistă națională de profil de categoria C. Revista iese de sub tipar a câte 2 numere anual.

Cerinţe faţă de materialele prezentate pentru publicare
în Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare”a MAI al RM. Ştiinţe socioumanea
Revista ştiinţifică Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare”a MAI al RM. Ştiinţe socioumane, apare de două ori pe an.
Materialele prezentate vor reflecta rezultatele ştiinţifice obţinute în anul apariţiei ediţiei, în cadrul catedrelor şi laboratorului de cercetări ştiinţifice aplicative ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI al RM, precum şi în colaborare cu alte instituţii şi centre ştiinţifice. O persoană poate fi autor sau coautor la maximum 2 articole.
Conținutul articolului ştiinţific va include: rezumatul, cuvintele-cheie, introducere, metode şi materiale aplicate, rezultate obţinute şi discuţii, concluzii, referinţe bibliografice.
Titlurile articolelor, rezumatele şi referinţele să fie clare informative, corecte, complete, autorii să poată fi identificaţi prin afilierea instituţională (numele şi prenumele autorilor (complet), gradul ştiinţific, titlul ştiinţifico-didactic, catedra sau laboratorul ştiinţific pentru corpul profesoral didactic al Academiei şi instituţia – pentru autorii sau coautorii din afara Academiei)şi adresă. Cel puţin titlurile, rezumatele şi cuvintele-cheie ale articolelor trebuie să fie în limba română şi într-o limbă de circulaţie internaţională (engleză, franceză, germană).
Articolele vor fi prezentate în corespundere cu următoarele exigenţe tehnice: Volum – până la 10 pagini, text tipărit la intervalul 1,5, cu caractere Times New Roman, mărimea caracterelor – 14. Materialul se prezintă pesuport electronic împreună cu un exemplar imprimat (cu contrast bun), semnat de toţi autorii.
Respectarea structurii referinţei bibliografice (conform Hotărârii Comisiei de Atestare a CNAA nr. AT03 din 23 aprilie 2009: Referinţele la sursele bibliografice se indică în paranteze pătrate, inserate în text, de exemplu [8]. Dacă sînt citate anumite părţi ale sursei, după indicele bibliografic se indică şi pagina, de exemplu [8, p. 231].
Figurile, fotografiile şi tabelele se plasează nemijlocit în text şi vor fi de o calitate înaltă. Sub figură sau fotografie se indică numărul de ordine şi legenda respectivă. Tabelele se numerotează şi trebuie să fie însoţite de titlu.
În bibliografie se includ lucrările utilizate în articol.
Exemple de publicaţii tipărite:
CĂRŢI
Palii A. Cultura comunicării. Chişinău: Epigraf, 1999. 176 p.
Tave D. Inbreeding and brood stok management. Rome: FAO, 1999. 122 p.
Семенов В. В. Философия: итог тысячелетий. Философская психология. Москва: Эврика, 2000. 64 с.
Nicolescu O., Verboncu I. Management. Bucureşti: Economică, 1996. 407 p.
Permin A., Hansen I. Epidemiology, diagnosis and control of poultry parasites. Rome: FAO, 1998. 160 p.
Costenco T., Costenco C. Ciuperci din Moldova. Chişinău: ARC, 2004. 96 p.
Balan V., Cimpoieş Gh., Barbăroşie M. Pomicultura. Chişinău: Museum, 2001. 451 p.
mai mult de trei autori
Stan N. ş. a. Tratat de legumicultură. Bucureşti: Timpul, 2004. 282 p.
Alte surse
Codul cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova. Nr. 259-XV din 15 iulie 2004. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 30.07.2004, nr.125-129 (1479-1483).
Anuarul statistic al Republicii Moldova. Chişinău, 2005. 560 p.
Production: Yearbook 2003. Vol. 57, 2003. Rome: FAO, 2004. 260 p.
AUTOREFERATE, TEZE
Sava P. Productivitatea agrişului în funcţie de soi şi distanţa de plantare. Autoref. tezei de dr.
şt. agricole. Chişinău, 2003. 21 p.
Mardare I. Concepţia cognitiv-structurală de creare a sistemelor intelectuale pentru restabilirea
imaginilor. Teză de dr.hab. în tehnică. Chişinău, 2008. 240 p.
CONTRIBUŢII
în reviste
Adăscăliţei M. Tăierea de reîntinerire a pomilor de măr. In: Agricultura Moldovei, 1997, nr 9, p. 17-22.
în lucrări ştiinţifice
Rurac M. Influenţa prelucrării de bază a solului asupra unor însuşiri fizice. În: Culegere de lucrări ştiinţifice a Universităţii Agrare de Stat din Moldova, 2001, vol. 9, p. 95-99.
în materialele simpozioanelor
Babuc V. ş. a. Cercetări şi realizări în tehnică. In: Realizări, programe, perspective. Tezele conf. jubiliare internaţionale. Chişinău: Universitatea Tehnică a Moldovei, 1995, p. 152-157.
EXEMPLE DE REFERINŢE LA DOCUMENTE ELECTRONICE
Hârnău S., Ohrimenko S., Cernei G. Tehnologiile informaţionale şi problemele globale ale dezvoltării societăţii. Chişinău, 2008. http: //www.ase.md./Inside/PersonalPagesRomCom.phtml (vizitat 10.02.2009).
Dumitrescu D. Evaluarea în biblioteci. In: UniBIB. 2007. http://www.bcub.ro/articoledr.htm (vizitat 15.03.2008).
Lista referinţelor trebuie să se încadreze în limite rezonabile.
Nu se acceptă referinţe la lucrările care nu au ieşit încă de sub tipar.
Articolele prezentate fără respectarea stilului şi a cerinţelor sus-menţionate vor fi respinse.

Anale ştiinţifice, ediţia a IV-a
Anale ştiinţifice, ediţia a VI-a
Anale ştiinţifice, ediţia a VII-a
Anale ştiinţifice, ediţia a VIII-a
Anale ştiinţifice, ediţia a IX-a
Anale ştiinţifice, ediţia a X-a
Anale ştiinţifice, ediţia a XI-a (1)
Anale ştiinţifice, ediţia a XI-a (2)
Anale ştiinţifice, ediţia a XII-a (1)
Anale ştiinţifice, ediţia a XII-a (2)
Anale ştiinţifice, ediţia a XIII-a (1)
Anale ştiinţifice, ediţia a XIII-a (2)
Anale ştiinţifice, ediţia a XIV-a (1)
Anale ştiinţifice, ediţia a XIV-a (2)
Anale ştiinţifice, ediţia a XV-a (1)
Anale ştiinţifice, ediţia a XV-a (2)
Anale ştiinţifice, ediţia a XVI-a (1)
Anale ştiinţifice, ediţia a XVI-a (2)
Anale ştiinţifice, ediţia a XVII-a (1)
Anale ştiinţifice, ediţia a XVII-a (2)
Anale ştiinţifice, ediţia a XVIII-a (1)
Anale ştiinţifice, ediţia a XVIII-a (2)
Anale ştiinţifice, ediţia a XIX-a (1)