Repere generale
Cercetarea ştiinţifică în cadrul Academiei „Ştefan cel Mare” este considerată drept o misiune prioritară, care conferă personalitate şi distincţie universitară. În concordanţă cu viziunea şi misiunea pe care o are instituţia în domeniul cercetării ştiinţifice, strategia cercetării ştiinţifice pentru perioada 2016-2020 urmăreşte dezvoltarea componentei de cercetare în strânsă legătură cu procesul educaţional pentru a răspunde dezideratelor de inovare si noutate cerute de procesul cunoaşterii, prin implicarea activă a cadrelor ştiinţifico-didactice, studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor în obţinerea de performanţe în activitatea de cercetare ştiinţifică, iniţierea şi dezvoltarea de relaţii cu partenerii interni si internaţionali în domeniul cercetării.
Activitatea ştiinţifică în cadrul Academiei „Ştefan cel Mare” cuprinde prioritar cercetarea fundamentală şi aplicativă, îmbinată cu activităţi de consultanţă şi expertiză. Ea se desfăşoară în colective de cercetare, care funcţionează în cadrul catedrelor de profil şi a Centrului de cercetări ştiinţifice, coordonat de Departamentul ştiinţă, dezvoltare proiecte şi cooperare.
Strategia cercetării ştiinţifice 2016-2020 are ca obiectiv general integrarea Academiei „Ştefan cel Mare” în spaţiul naţional, european şi internaţional al cercetării-dezvoltării, acordând propriile obiective ale cercetării ştiinţifice cu cele ale Strategiei de cercetare-dezvoltare a Republicii Moldova până în 2020 şi Strategiei Horizon 2020. Prin urmare, Strategia îşi propune să dezvolte cercetarea ştiinţifică astfel ca ea să devină un suport esenţial al procesului de formare, cu scopul creşterii performanţelor serviciilor educaţionale şi a celor în domeniul cercetării.
În concordanţă cu domeniile prioritare de cercetare stabilite prin programul european Horizon 2020 şi ţinând cont de domeniile de cercetare în care Academia „Ştefan cel Mare” are resurse de competenţă validate, domeniul fundamental de cercetare este axat pe ştiinţele penale (drept penal, criminologie, drept execuţional penal, procedură penală, criminalistică, expertiză judiciară, investigaţii operative) şi pe cele de drept public (drept constituţional, drept administrativ, drept contravenţional, drept internaţional şi european public etc.).
Analiza SWOT
Strategia de cercetare a Academiei pentru perioada 2015-2020 a fost elaborată în baza analizei activităţii de cercetare ştiinţifică în cadrul instituţiei, reflectată în rapoartele anuale ale unităţilor de cercetare, care a permis identificarea punctelor forte şi slabe în acest domeniu.
Puncte forte
-acreditarea ştiinţifică a Academiei „Ştefan cel Mare” la profilul: „Asigurarea ordinii publice, prevenirea şi combaterea criminalităţii”, categoria „B” (organizaţie competitivă pe plan internaţional);
-existenţa în cadrul Academiei a Departamentului ştiinţă, dezvoltare proiecte şi cooperare, care coordonează activitatea Centrului de cercetări ştiinţifice şi a structurilor de cercetare ale instituţiei;
-potenţialul ştiinţific solid al Academiei – peste 30 de doctori şi doctori habilitaţi în domeniul dreptului;
-organizarea studiilor de doctorat în Academie, începând cu anul 1997, la două specialităţi ştiinţifice: Drept penal şi Drept public;
-existenţa şi funcţionarea unui Seminar ştiinţific de profil (Drept penal), în cadrul căruia sunt examinate tezele de doctorat, relatate rezultatele cercetărilor ştiinţifice şi discutate problemele actuale din domeniul ştiinţelor penale;
-editarea unei reviste ştiinţifice de specialitate „Analele Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI”; cofondatori la revista „Legea şi viaţa”;
-posedarea unei infrastructuri dezvoltate: 2 biblioteci (una generală şi alta specială), săli de calculatoare, laboratoare criminalistice şi de securitate informaţională, acces la Internet şi baze de date on-line etc.
Puncte slabe
-insuficienţa sau lipsa surselor de finanţare a cercetării, existente pe plan intern şi internaţional, soldată cu un număr insuficient de proiecte internaţionale obţinute prin concurs;
-vizibilitatea internaţională redusă a publicaţiilor;
-slaba valorificare a rezultatelor cercetării în activitatea practică a unor organe de drept;
-numărul redus de funcţii de cercetători;
-implicarea insuficientă în procesul de cercetare a studenţilor de la ciclurile I şi II de studii.
Obiective
-creşterea calităţii cercetării în cadrul Academiei prin orientarea acesteia spre rezultate congruente cu indicatorii de performanţă definiţi prin standarde internaţionale;
-dezvoltarea infrastructurii destinate activităţilor de cercetare şi susţinerea centrelor, programelor, proiectelor inovatoare, de avangardă, cu potenţial ridicat de recunoaştere şi validare internaţională;
-promovarea temelor interdisciplinare prin colaborarea şi asocierea prin parteneriate cu alte instituţii universitare din ţară şi din spaţiul European al cercetării;
-accesarea şi atragerea de fonduri naţionale şi internaţionale pentru cercetare;
-creşterea calităţii şi a numărului de publicaţii ştiinţifice realizate de către cadrele ştiinţifico-didactice şi a ponderii lucrărilor indexate în baze de date internaţionale specifice domeniului ştiinţelor penale şi de drept public;
-indexarea revistelor Academiei în bazele de date internaţionale de prestigiu.
-diseminarea publicaţiilor ştiinţifice în forma digitală, ponderea cărora să fie cel puţin 20% din totalul publicaţiilor editate în Academie.
-creşterea importanţei şi rolului cercetării din cadrul Academiei în dezvoltarea instituţională pe termen lung.
Antrenarea tinerilor cercetători din cadrul Academiei, reprezentaţi din doctoranzi, masteranzi şi studenţi este un obiectiv important al Strategiei cercetării ştiinţifice pe termen mediu şi lung a acesteia. Creşterea capacităţii şi competitivităţii activităţii de cercetare în cadrul instituţiei poate fi diversificată, dar mai ales îmbunătăţită şi prin atragerea şi menţinerea în activitatea de cercetare-dezvoltare a tinerilor cu performanţe profesionale deosebite. În acest sens se va urmări antrenarea studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor în activităţi de cercetare-dezvoltare, care să permită contactul nemijlocit cu partenerii şi cu modul de soluţionare practică a problemelor concrete.
Acţiuni care urmează a fi întreprinse în perioada 2016-2020 pentru realizarea obiectivelor strategice propuse:
-promovarea nucleelor şi centrelor de excelenţă ştiinţifică şi tehnologică prin promovarea şi susţinerea prioritară a colectivelor şi centrelor de cercetare de înaltă performanţă, cu rezultate vizibile pe plan naţional şi internaţional, inclusiv susţinerea integrării Centrului de cercetări ştiinţifice în reţele şi programe internaţionale;
-dezvoltarea resurselor umane din domeniul cercetării;
-creşterea capacităţii de administrare a activităţii de cercetare derulată în cadrul Departamentului ştiinţă, dezvoltare proiecte şi cooperare;
-crearea deprinderilor de cercetare în rândul studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor, prin implicarea acestora în abordarea diverselor teme de cercetare;
-instruirea periodică a tinerilor cercetători referitor la posibilităţile de participare în proiecte de cercetare naţionale şi internaţionale;
-organizarea de conferinţe internaţionale, fie sub egida unor foruri profesionale de specialitate, fie în colaborare cu alte universităţi;
-încurajarea publicării rezultatelor obţinute în cercetare de către cadrele ştiinţifico-didactice ale instituţiei în reviste internaţionale de prestigiu dar şi în revistele editate în cadrul Academiei;
-îmbunătăţirea calitativă a Analelor ştiinţifice ale Academiei, cu plasarea accentului pe internaţionalizarea colectivului de recenzori şi a autorilor, pe publicarea electronică a sa şi pe crearea premiselor pentru obţinerea unui factor de impact.
Măsuri pentru realizarea obiectivelor strategice:
-concentrarea resurselor umane ale Academiei pe domenii şi tematici prioritare de cercetare ştiinţifică;
-orientarea cercetării ştiinţifice din cadrul Academiei spre domeniile declarate prioritare pentru Republica Moldova;
-înfiinţarea unor colective de cadre ştiinţifice grupate pe criteriul unor direcţii de cercetare comune, conforme cu Planul de cercetare al Academiei;
-stabilirea unor politici de utilizare coerentă a resurselor umane, materiale şi financiare la nivelul instituţiei şi al Centrului de cercetări ştiinţifice în conformitate cu domeniile si tematicile prioritare de dezvoltare;
-impulsionarea procesului de cercetare în cadrul Academiei prin realizarea unui spectru larg de cercetări fundamentale şi aplicative în domeniul ştiinţelor penale şi de drept public, inclusiv diseminarea şi aplicarea rezultatelor obţinute;
-creşterea numărului de lucrări ştiinţifice publicate – monografii, articole în reviste naţionale, publicaţii ştiinţifice digitale, rezumate (teze) la conferinţe ştiinţifice naţionale şi internaţionale;
-implicarea personalului ştiinţifico-didactic al Academiei la elaborarea şi avizarea proiectelor de acte normative, precum şi în activităţi de consultanţă în cadrul comisiilor instituite de Parlament, Guvern, Curtea Constituţională sau în cadrul grupurilor de lucru instituite de ministere, departamente etc.
-perfecţionarea procedurilor de autoevaluare a activităţii ştiinţifice a personalului implicat în procesul de cercetare;
-perfecţionarea bazei de date cu privire la cercetarea ştiinţifică în cadrul Academiei şi a subdiviziunilor acesteia cu scopul îmbunătăţirii vizibilităţii lor în plan naţional şi internaţional.
Implementarea Strategiei
Pentru realizarea obiectivelor Strategiei se vor elabora şi implementa acţiuni concrete cu finalitate adecvată la nivelul fiecărei catedre şi unităţi de cercetare, avându-se în vedere termenele de realizare, resursele necesare şi responsabilităţile instituţionale.
Monitorizarea şi evaluarea realizării Strategiei va presupune analiza concordanţei dintre rezultatele obţinute şi scopurile trasate. Se va efectua periodic, o dată în fiecare an, evaluarea realizării Strategiei cu analize de impact şi eficienţă a activităţii de cercetare în corelare cu resursele disponibile. În baza evaluării, vor fi evidenţiate obiectivele atinse şi eşecurile suportate, organele de conducere ale Academiei urmând să i-a decizii privind prelungirea acţiunilor trasate, stoparea sau corectarea lor, precum şi acordarea resurselor necesare realizării obiectivelor.