Ghid privind redactarea articolelor ştiinţifice pentru Analele Ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare”a MAI al R. Moldova
 
Guide on drafting of scientific articles for the Scientific Annals of the “Stefan cel Mare” Academy of MIA of the Republic of Moldova
Руководство по составлению научных статей для Научных Журналов Академии «Штефан чел Маре» МВД Республики Молдова
 
Norme de conţinut:
• articolul se va prezenta pentru publicare în două variante: în limba română şi în limba engleză. Normele menţionate mai jos sunt obligatorii atât pentru varianta română a articolului, cât şi pentru cea engleză. Ca excepţie, articolul poate fi elaborat şi într-o altă limbă de circulaţie internaţională (rusă, franceză etc.), fiind obligatorie traducerea integrală a acestuia şi în limba engleză;
• numărul mediu de caractere al unui articol este de circa 20 000;
• conținutul articolului ştiinţific, în ambele variante – româna şi engleză – va include: rezumatul, cuvintele-cheie, introducere, metode şi materiale aplicate, rezultate obţinute şi discuţii, concluzii, referinţe bibliografice;
• titlurile articolelor se expun clar şi informativ;
rezumatul reflectă elementele şi rezultatele de bază ale articolului. Volumul rezumatului este de circa 7-10 rânduri;
• la sfârşitul articolului autorii urmează a fi identificaţi prin afiliere instituțională şi adresă, inclusiv număr de telefon şi adresă electronică (date despre autor);
• este obligatorie indicarea CZU-lui pentru fiecare articol;
• recenzarea articolelor este obligatorie pentru autorii care nu deţin gradul ştiinţific de doctor/doctor habilitat sau titlul ştiinţifico-didactic de conferențiar universitar/profesor universitar. Recenzarea se face în baza procedurii peer-review (evaluarea de către doi referenți independenţi a fiecărui articol) anonimă cu păstrarea materialului recenziei timp de cel puţin 4 ani. Recenzenţii sunt selectaţi de către colegiul de redacţie, potrivit bazei de date aprobată de către colegiul de redacţie.
 
Normele de redactare:
• format pagină: A4, cu marginile: sus 2,0 cm, jos 2,0 cm, stânga 2,0 cm, dreapta 2,0 cm;
• titlul articolului – caractere Times New Roman 14, Bold. centrat;
• autori/coautori: nume, prenume, gradul ştiinţific şi titlul ştiinţifico-didactic, caractere Times New Roman 14, Bold. Se scriu la un rând sub titlul lucrării, alineat dreapta, italic;
• rezumatul: se scrie la o distanţă de două rânduri faţă de rândul ce conţine gradul didactic va avea cel puţin 180 de cuvinte, alineat stânga/dreapta (Justify), italic.
• cuvintele cheie: se scriu la un rând de rezumat, alineat stânga/dreapta (Justify), italic.
• articolul: caractere Times New Roman 12, distanţa între rânduri 1,5, va avea circa 20 000 caractere, adică 7-10 pag.;
• tabelele: se încadrează în text, se numerotează în dreapta sus, iar titlul se scrie în stânga sus;
• figurile: vor fi încadrate în text şi vor fi numerotate;
• ilustrațiile vor fi în format jpg sau tif, cu următoarele caracteristici: 300 dpi și minim 1 MB;
• formulele şi ecuaţiile: inserate în text vor fi numerotate în dreapta paginii;
• referinţele la sursele bibliografice: se indică în paranteze pătrate, inserate în text, de exemplu [8]. Dacă sânt citate anumite părţi ale sursei, după indicele bibliografic se indică şi pagina, de exemplu [8, p. 231].
• bibliografia se trece la sfârşitul lucrării după două rânduri libere.
 
Exemple de publicaţii tipărite:
CĂRŢI
Palii A. Drept constituţional. Chişinău: Epigraf, 1999. 176 p.
Семенов В. В. Философия: итог тысячелетий. Философская психология. Москва: Эврика, 2000. 64 с.
Nicolescu O., Verboncu I. Management. Bucureşti: Economică, 1996. 407 p.
mai mult de trei autori
Stan N. ş. a. Tratat de criminalistică. Bucureşti: Timpul, 2004. 282 p.
Alte surse
Codul cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova. Nr. 259-XV din 15 iulie 2004. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 30.07.2004, nr.125-129 (1479-1483).
AUTOREFERATE, TEZE
Sava P. Infracţiunea de genocid. Autoref. tezei de dr. Chişinău, 2003. 21 p.
Mardare I. Infracţiunea de omorul în reglementările juridico-penale. Teză de dr.hab. Chişinău, 2008. 240 p.
 
CONTRIBUŢII în reviste
Adăscăliţei M. Tăierea ilegală a vegetaţiei forestiere. In: Revista de drept, 2018, nr 9, p. 17-22.
în lucrări ştiinţifice
Rurac M. Insolvabilittaea ficitivă. În: Culegere de lucrări ştiinţifice a Universităţii de Stat din Moldova, 2001, vol. 9, p. 95-99.
în materialele simpozioanelor
Babuc V. ş. a. Cercetări şi realizări în tehnica criminalistică. În: Realizări, programe, perspective. Tezele conf. jubiliare internaţionale. Chişinău: Universitatea Tehnică a Moldovei, 1995, p. 152-157.
 
EXEMPLE DE REFERINŢE LA DOCUMENTE ELECTRONICE
Hârnău S., Ohrimenko S., Cernei G. Tehnologiile informaţionale şi problemele globale ale dezvoltării societăţii. Chişinău, 2008. http: //www.ase.md./Inside/PersonalPagesRomCom.phtml (vizitat 10.02.2018).
Dumitrescu D. Evaluarea în biblioteci. In: UniBIB. 2007. http://www.bcub.ro/articoledr.htm (vizitat 15.03.2008).
• Nu se acceptă referinţe la lucrările care nu au ieşit încă de sub tipar.
• Lista referinţelor trebuie să se încadreze în limite rezonabile.